Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:274 (2012-2013)
Innlevert: 15.11.2012
Sendt: 16.11.2012
Besvart: 23.11.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Vil statsråden sikre seg at også pendlere i Follo og Østfold vil merke klare kvalitetsforbedringer som følge av små og mellomstore tiltak i infrastrukturen i nærmeste fremtid, eller må reisende i Follo og Østfold vente helt til Follobanen står ferdig i 2023?

Begrunnelse

I svaret på mitt spørsmål, 15:172, 26. oktober til samferdselsministeren, står det at kollektivreisende vil merke klare forbedringer i togtilbudet som følge av utbygging av innerstrekningene Oslo S – Lillestrøm og Lysaker – Asker. Dette skal innføres i desember 2012 og desember 2014.
I desember 2012 stopper lokaltoget som i dag går fra Moss til Spikkestad på Skøyen, og alle pendlerne som skal videre må bytte tog. Det innebærer lengre reisevei for pendlere som for eksempel skal til Lysaker. I 2014 skal togpendelen forlenges til Lysaker, men det gir to år med redusert tilbud for pendlere på strekningen.
I tillegg til redusert rutetilbud i desember, skriver NSB i en e-post til en pendler at: «Østfoldbanen er dessverre kapasitetsmessig full, og mulighetene for å optimalisere på forbindelser videre i/gjennom Oslo er begrenset (det er et stort nok puslespill å få Østfoldbanen til å gå opp internt og samtidig innpasses i Oslo-tunnelen). Det må en ny follobane til før det blir mulig å gjøre vesentlige endringer i rutetilbudet».
Som sagt i forrige spørsmål er det grunn til å tro at tiltak for å redusere privatbilismen vil skape stort press på et allerede sprengt kollektivtilbud i rushtiden, og uten at det settes inn flere tiltak vil kollektivreisende i Follo og Østfold måtte regne med et redusert tilbud inntil Follobanen er realisert i 2023.

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Nytt dobbeltspor mellom Oslo og Ski (Follobanen) er en forutsetning for å kunne gi et togtilbud i korridoren sør for Oslo som står i forhold til etterspørselen. Inntil Follobanen er ferdigstilt er det ikke rom for store tilbudsforbedringer som økt frekvens eller reduserte reisetider på denne strekningen. Selv om det ikke er mulig å øke antallet tog vesentlig før Follobanens ferdigstillelse, opplyser NSB at det gjennomføres forbedringer som vil komme de reisende til gode i perioden:

- Lokaltogene til og fra Ski får fra 9. desember 2012 en mer robust ruteplan, slik at punktligheten vil kunne bedres.

- Det kjøres ett ekstra innsatstog Ski-Lysaker om morgenen fra 10.desember 2012.

- Ekstra innsatstog til/fra Kolbotn om morgenen gjeninnføres fra 10.desember 2012. Det kjøres tre avganger, mot en avgang i dagens situasjon.

- Det kjøres ett ekstra innsatstog Rakkestad-Mysen-Skøyen om morgenen og Skøyen-Mysen-Rakkestad på ettermiddagen fra 10. desember 2012.

- Innfasingen av nye tog i lokaltogpendlene på aksen Eidsvoll/Dal - Drammen/ Kongsberg frigjør togmateriell som bedrer setekapasiteten på lokaltogene til Ski, Mysen og Moss. Lokaltogene til/fra Ski vil i løpet av 2013 og første halvår 2014 gå fra 500 til 600 seter på de tyngste avgangene.

- NSB innløser opsjon på 16 nye togsett, med leveranse fra mai 2014. Disse settene vil settes inn i lokaltogene til Mysen og Moss. Togene har vesentlig bedre transportkapasitet enn det materiellet som trafikkerer strekningen i dag. Disponeringen av nye togsett til lokaltogene til Mysen/Rakkestad har sammen- heng med utbygging av ERTMS signalsystem og stasjonsoppgradering på Østre linje.

Byggestart for Follobanen er planlagt til 2014 og ferdigstillelse av prosjektet vil kunne finne sted tidligst i 2019. Når Follobanen tas i bruk, vil dette legge til rette for et betydelig bedret tilbud for pendlerne i Follo og Østfold.