Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:283 (2012-2013)
Innlevert: 16.11.2012
Sendt: 19.11.2012
Besvart: 28.11.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Er statsråden av den oppfatning at politimestre som advarer mot økt oppgaveportefølje til politiet tar feil, og innebærer signalet om uendret lensmannsstruktur at statsråden har inntatt det standpunkt at politimestre ikke vil bli delegert denne myndigheten i regjeringens pågående reformarbeid?

Begrunnelse

På politiets fellesforbunds landsmøte i Molde varslet statsråden at lensmannskontorene skal bli tildelt flere forvaltningsoppgaver og kunne tolkes dithen at lensmannsstrukturen skulle forbli slik den er i skrivende stund. Kort tid etterpå ytret flere politimestre seg kritisk, all den tid statsråden har gitt dem signaler om at det er nødvendig å vurdere antallet mål politiet styres etter. Å redusere antallet mål politiet styres etter ved å redusere politiets totale oppgaveportefølje, bør etter Høyres oppfatning være en viktig politisk oppgave å klargjøre fremover for å sikre at ressursene utnyttes best mulig. Det er viktig å ha et nært og lokalt forankret nærpoliti, men dette sikres best ved at politiet får mulighet til å løse det de må være gode på. Statsråden har også vært opptatt av "styrket ledelse". Flere oppgaver innenfor de ressursrammene politiet har nå, samt manglende styringsmulighet for politimesterne til å tilpasse organiseringen lokalt, kan medføre mindre fokus på politiets kjerneoppgaver.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Innledningsvis vil jeg understreke at et sterkt nærpoliti er viktig for trygghet og beredskap og lensmannskontor, politistasjoner og lokale poster må derfor beholdes.

Jeg mener det ikke i dag kan konkluderes på hva som vil være rett oppgaveportefølje for politiet i framtida. Justis- og beredskapsdepartementet har oppnevnt et utvalg som skal analysere utfordringene i norsk politi. Formålet er både å gi publikum det mest hensiktsmessige tilbud, og dekke publikums behov for trygghet og rettssikkerhet. Analysegruppen skal blant annet vurdere politiets ressursbruk, prioriteringer, kompetanse, ledelse og organisering, herunder om sentrale administrative ressurser kan omdisponeres for å gi mer politikraft ute i distriktene. Analysen skal peke på forslag til forbedringspunkter, og vurdere mulige endringer som kan gjøres for bedre oppgaveløsning og mer effektiv ressursbruk. Politianalysen skal leveres i en NOU før sommeren 2013 og være grunnlaget for en langsiktig plan for utvikling av politiet som skal presenteres i forslaget til statsbudsjettet for 2014.