Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:285 (2012-2013)
Innlevert: 16.11.2012
Sendt: 19.11.2012
Besvart: 23.11.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Gjelder merverdiavgiftsreglene om uttak kun for næringsdrivende i enkeltpersonforetak, eller gjelder de likt for eiere i alle foretaksformer, f.eks. de som eier og driver aksjeselskap?

Begrunnelse

Lars Skimmeland, seksjonssjef i Rettsavdelingen i Skattedirektoratet, sier til Nettavisen/NA24 4. november at merverdiavgiftsreglene om uttak av tjenester ikke gjelder for aksjeselskap, kun for enkeltpersonforetak. Han uttaler at det er selskapet som er avgiftssubjekt, og som eventuelt må vurderes i forhold til uttaksreglene. Dette synes som en underlig forskjellsbehandling av foretaksformer og det er ønskelig med en forklaring på hvorfor regelverket eventuelt praktiseres slik.
Det bes også om henvisning til de regler man fortolker og som kan gi en slik konklusjon og eventuell praksis.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Jeg viser til mine tidligere svar om temaet uttaksmerverdiavgift, se svar 20. august 2012 på spørsmål nr. 1744, svar 29. august på spørsmål nr. 1775, svar 18. oktober 2012 på spørsmål nr. 78 og svar 22. november 2012 på spørsmål nr. 284, alle fra stortingsrepresentant Rytman. Foreliggende spørsmål går ut på om merverdiavgiftsreglene om uttak til privat bruk kun gjelder for næringsdrivende i enkeltpersonforetak, eller om de også gjelder for de som eier og driver aksjeselskap. Det bes om en henvisning til de reglene man her fortolker, samt en begrunnelse på hvorfor reglene er slik.

Plikten til å beregne merverdiavgift ved uttak av tjenester framgår av merverdiavgiftsloven § 3-22 første ledd. Denne bestemmelsen lyder slik:

”Det skal beregnes merverdiavgift når en tjeneste tas ut fra den registrerte eller registreringspliktige virksomheten til privat bruk eller til andre formål utenfor den samlede virksomheten.”

Som det framgår av ordlyden angir bestemmelsen flere vilkår for at det skal bli aktuelt med uttaksmerverdiavgift. Nedenfor sier jeg litt om fortolkningen av det vilkåret som foreliggende spørsmål synes å ta opp.

Uttak kan kun skje fra den registrerte eller registreringspliktige ”virksomheten”. Det er virksomheten som sådan som har rettigheter og plikter etter merverdiavgiftsloven, dvs. bl.a. har rett til å fradragsføre inngående merverdiavgift på anskaffelser som er til bruk i den registrerte virksomheten og har plikt til å beregne og innberette utgående merverdiavgift på omsetning og uttak.

Ettersom et enkeltpersonforetak ikke utgjør et eget rettssubjekt, blir eieren av foretaket identifisert med foretaket. Dette betyr at det blir uttaksmerverdiavgift for eksempel når snekkeren (innehaveren) oppfører egen hytte. Om den nærmere grensen for denne avgiftsplikten vises til svaret av 18. oktober 2012. En ansatt i en slik virksomhet vil ikke bli rammet av avgiftsplikten ved arbeid til egen privat bruk, fordi han eller hun ikke kan identifiseres med virksomheten.

Et aksjeselskap utgjør et eget rettssubjekt, noe som betyr at dets eiere (aksjonærer) vil være atskilte subjekter og at de ikke kan identifiseres med virksomheten. En aksjonær som oppfører en hytte til seg selv, skal derfor ikke beregne uttaksmerverdiavgift fordi uttaket ikke kan sies å skje fra ”virksomheten”. Heller ikke en ansatt i et aksjeselskap vil bli rammet av avgiftsplikten ved arbeid til egen private bruk, fordi også han eller hun utgjør et atskilt subjekt fra virksomheten.

Jeg gjør imidlertid oppmerksom på at dersom et aksjeselskap benytter egne ansatte til å utføre tjenester gratis for aksjonærene, vil dette kunne anses som omsetning som skal avgiftsberegnes basert på markedsverdien av tjenesten. Også i de tilfellene aksjeselskapet benytter egne ansatte til å utføre gratis tjenester for andre ansatte, vil det kunne foreligge avgiftsplikt, som følge av at tjenesten anses som uttatt til formål utenfor virksomheten.