Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:290 (2012-2013)
Innlevert: 19.11.2012
Sendt: 21.11.2012
Besvart: 28.11.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Regjeringen skryter av økte bevilgninger i jernbanesektoren, også til drift og vedlikehold. De private leverandørene i bransjen opplever det ikke slik, og de aller fleste er i ferd med å permittere eller si opp folk. Dette kan ikke være en ønsket utvikling med tanke på behovene på jernbanen. For 2013 er det kun lagt ut oppdrag for ca. 50 mill. kroner.
Kan man forvente at det kommer mer, og hadde det vært mulig å få en liste over prosjekter, inkludert økonomiske rammer som Jernbaneverket skal gjennomføre i egen regi?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: I statsbudsjettet for 2013 foreslår regjeringen å bevilge ca. 11,4 mrd. kr til Jernbane- verket som tilsvarer en økning på ca. 1,4 mrd. kr eller 14,3 pst. i forhold til tilsvarende budsjett for 2012. Bevilgningsøkningen foreslås i hovedsak brukt til å opprettholde en rasjonell videreføring av igangsatte investeringsprosjekter og til videre planlegging av Follobanen.

Foreslått bevilgning til drift og vedlikehold er på ca. 5,2 mrd. kr som nominelt er på samme nivå som tilsvarende budsjett for 2012, som var på et historisk høyt nivå. Driften og vedlikeholdet av jernbaneinfrastrukturen må ses i sammenheng og er derfor budsjetter på samme post (23). I første del av planperioden 2010–2013 i NTP 2013-2019 har det vært gjennomført en betydelig satsing på drift og vedlikehold. Den samlede bevilgningen ligger ca. 2 mrd. kr høyere enn planrammen i NTP og innebærer en oppfølging på 110,5 pst. i forhold til planramme til drift og vedlikehold.

Prioriteringen av foreslått bevilgning til drift og vedlikehold for 2013 er i samsvar med Jernbaneverkets forslag. Den er fordelt med ca. 3,1 mrd. kr til driften som utgjør en økning på ca. 400 mill. kr eller 13 pst, mens avsetningen til vedlikehold er redusert med ca. 355 mill. kr eller ca. 14,5 pst. Reduksjonen skyldes at det i 2013 vil være behov for en betydelig styrking av Jernbaneverkets driftsbudsjett. Det er behov for å øke aktivitets- nivået på flere områder. Dette gjelder særlig trafikkstyring, vinterberedskap, kompetanseutvikling, rekruttering innenfor jernbanefagene, publikumsinformasjon og planlegging.

Innenfor den foreslåtte avsetting til vedlikehold i 2013 på ca. 2 mrd. kr som fortsatt ligger på et høyt nivå, har Jernbaneverket ut fra et faglig grunnlag om standarden på jernbaneinfrastrukturen, prioritert tiltak som gir best effekt på kort sikt for å opprett- holde en infrastruktur hvor togene kan gå sikkert og i henhold til ruteplanen. I 2013 legger Jernbaneverket ikke opp til å starte opp nye store fornyelsesprosjekter som bl.a. omfatter ballastrensing. Samferdselsdepartementet har ikke funnet det riktig å over- prøve Jernbaneverkets vurdering av hvordan avsatte midler til vedlikeholdet skal disponeres.

Andelen av drifts- og vedlikeholdsbudsjettet som Jernbaneverket har konkurranseutsatt har økt fra 22 – 28 % i perioden 2005 – 2008 til 44 – 48 % i perioden 2009 – 2011. For større fornyelsesarbeider har andelen de senere årene, ligget på om lag 80 %. Hvor mye av drifts- og vedlikeholdsbudsjettet for 2013 som vil bli konkurranseutsatt har Jernbaneverket ikke tatt endelig stilling til. Slike oppdrag vil komme fortløpende utover i vinteren 2013.