Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:304 (2012-2013)
Innlevert: 21.11.2012
Sendt: 22.11.2012
Besvart: 03.12.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Landets største byer Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger står foran store transportutfordringer pga. stor folketallsvekst i årene fremover. FrP mener derfor det er nødvendig å se nærmere på organisering og finansiering av kollektiv persontransport i disse byene.
Kan statsråden legge frem oversikt som spesifiserer finansiering i 2011 av kollektivtransporten i disse byene på buss, trikk/t-bane og jernbane og antall passasjerer, kollektivandel totalt, samt forventet økning i transportbehov i løpet av de neste 10 årene?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Det gjøres oppmerksom på ulike geografiske avgrensninger i punktene under.

1.a Finansiering av kollektivtransporten – buss, trikk/t-bane

Kollektivstatistikken i SBB er fylkesfordelt og gir ikke informasjon for byområdene. Siden driften av kollektivtransporten er et fylkeskommunalt ansvar, er det derfor innhentet opplysninger fra Ruter for Oslo og Akershus, og fra fylkeskommunene for de øvrige byene. Svarene fra disse gjengis under og gir en grov oversikt, men er ikke helt sammenlignbare.

Finansiering av kollektivtransport i Oslo og Akershus er fra Ruter sin årsrapport for 2011. Tallene er i mill. kr.

Driftsart Trafikkinntekter Tilskudd Kostnader

T-bane 621 689 1335

Trikk 350 367 722

Buss 1153 791 1956

Avvik mellom totale kostnader og summen av inntekt og tilskudd skyldes at Ruter er et selvstendig aksjeselskap som også har andre inntekter enn trafikkinntekter og tilskudd.

For Bergensområdet oppgir Hordaland fylkeskommune tall for 2012 for å få et mest mulig riktig inntrykk, da 2012 var første året der all ruteproduksjon ble driftet gjennom anbud.

Totale kostnader er 777 mill.kr i budsjettet for 2012. Finansieringen er fordelt som følger (i mill.kr).

Driftsart Passasjerinntekter Fylkeskommunalt tilskudd Belønningsordningen

Buss 393 259

Bybane 84 16

Sum 477 277 25

For Rogaland opplyser Kolombus - Rogaland Kollektivtrafikk FKF at verken inntekter eller kostnader er fordelt på storbyområdet definert som Nord Jæren. Dette henger sammen med den geografiske inndelingen av kontraktene.

Når det gjelder den tilskuddsbaserte rutetransporten i Sør Rogaland (kommunene Rennesøy, Randaberg, Sola, Stavanger, Sandnes, Gjesdal, Klepp, Time, Hå, Eigersund, Bjerkreim, Lund og Sokndal), er oversikten gitt i henhold til budsjettall for 2012.

Kostnader er totalt 455,6 mill. kr fordelt som følger:

Passasjerinntekter: 186,1 mill. kr

Fylkeskommunalt tilskudd: 247,5 mill. kr

I tillegg kommer 22 mill. kr fra den statlige belønningsordningen.

Fra Sør-Trøndelag Fylkeskommune opplyses det om at finansieringen av kollektiv- trafikken i 2011 i Trondheim (samt Klæbu) totalt er på 482 mill. kr, og er fordelt som følger (mill. kr):

Driftsart Passasjerinntekter Fylkeskommunalt tilskudd Belønningsordningen

Buss 251 174

Trikk 11 10

Sum 262 184 36

1.b Finansiering av kollektivtransporten – jernbane

Nedenfor er tall for statlige kjøp av persontransport med tog i de største byområdene (nærtrafikk) for 2011. Kjøpsbeløpet og trafikkinntektene på Gjøvikbanen er inkludert i nærtrafikk Oslo med en andel på 50 pst. Mindre kjøpsbeløp som for eksempel bonus for det enkelte år, utbetalt året etter, er ikke inkludert.

2. Antall kollektivpassasjerer per dag. (Kilde SSB)

Gjennomsnittlig antall kollektivpassasjerer per dag 2011(inkludert lokaltog), målt i antall påstigninger:

Byområde 2011

Oslo 761 919

Stavanger 47 252

Bergen 111 951

Trondheim 57 696

Byområder er definert som:

Oslo: Oslo/Asker/Bærum/Nittedal/Oppegård/Lørenskog/Skedsmo/Ski

Stavanger: Stavanger/Sandnes/Sola/Randaberg

Bergen: Bergen/Askøy/Fjell/Os

Trondheim:Trondheim/Klæbu/Malvik

3. Kollektivandeler

Reisevaneundersøkelsen (RVU) for 2009 (TØI) viser en kollektivandel for Oslo på 25 prosent og Akershus på 11 prosent.

For Bergen kommune viser RVU 2009 16 prosent, og for Hordaland 12 prosent. En lokal RVU gjort i 2008 viser 12 prosent for Bergen og 12 omegnskommuner.

For Stavanger og Sandnes kommuner var kollektivandelen i gjennomsnitt 11 prosent, og i Trondheim kommune 9 prosent. For Trondheim var dette året før nye tidsdifferensiert bompengeinnkreving ble innført. Det gjøres nasjonal RVU hvert 4.år, og ny RVU gjennomføres i 2013.

4. Vekst i transportbehovet

Veksten i transportbehovet følger veksten i befolkningen i byområdene og blir i samme størrelsesorden sannsynligvis litt høyere. Hvor mye høyere avhenger av hvordan rammebetingelsene endrer seg. F.eks. vil økonomisk vekst kunne føre til at transport- behovet vokser mer enn befolkningsveksten, mens fortetting og aktiv satsing på parkeringspolitikk og andre restriktive virkemidler rettet mot motorisert transport vil dra i motsatt retning. Nedenfor oppgis forventet befolkningsvekst i bykommunene.

Forventet befolkningsvekst i bykommunene i 2013 – 2023. ( Kilde: SSB)

Kommuner og fylker Antall innbyggere 2013 Antall innbyggere 2023 Befolkningsvekst i prosent

Oslo kommune

Akershus fylke

Til sammen 627 000

566 000

1 193 000 738 000

656 000

1 394 000 18 %

16 %

17 %

Bergen kommune 267 000 301 000 13 %

Stavanger kommune

Sandnes kommune

Til sammen 129 000

69 000

198 000 143 000

84 000

227 000 11 %

21 %

14 %

Trondheim kommune 179 000 203 000 13 %

Lenke til svaret med tabell i pdf-format