Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:305 (2012-2013)
Innlevert: 21.11.2012
Sendt: 22.11.2012
Besvart: 03.12.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Er det rett forstått at det ikke skal byttes pukk på jernbanelinjene i 2013, og hvis det er tilfelle, kan statsråden forsikre om at dette ikke vil innebære noen form for ulempe for togpassasjerene på sikt?

Begrunnelse

I Aftenposten 21. november 2012 kan vi lese at vedlikeholdsposten til jernbaneverket er redusert med 14,1 prosent i statsbudsjettet for 2013. Det innebærer ifølge artikkelen at rensing og legging av pukk på gamle jernbanelinjer ikke vil bli gjennomført i 2013, selv om planen er å rense 80 kilometerer i året. Informasjonsdirektør i Jernbaneverket Svein Horrisland sier til Aftenposten at « det å ha renset pukk er viktig for å unngå saktekjøring og for å sikre stabilitet».

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: I statsbudsjettet for 2013 foreslår regjeringen å bevilge ca. 11,4 mrd. kr til Jernbane- verket som tilsvarer en økning på ca. 1,4 mrd. kr eller 14,3 pst. i forhold til tilsvarende budsjett for 2012. Bevilgningsøkningen foreslås i hovedsak brukt til å opprettholde en rasjonell videreføring av igangsatte investeringsprosjekter og til videre planlegging av Follobanen.

Foreslått bevilgning til drift og vedlikehold er på ca. 5,2 mrd. kr som nominelt er på samme nivå som tilsvarende budsjett for 2012, som var på et historisk høyt nivå. Driften og vedlikeholdet av jernbaneinfrastrukturen må ses i sammenheng og er derfor budsjettert på samme post (23). I første del av planperioden 2010–2013 i NTP 2013-2019 har det vært gjennomført en betydelig satsing på drift og vedlikehold. Den samlede bevilgningen ligger ca. 2 mrd. kr høyere enn planrammen i NTP og innebærer en oppfølging på 110,5 pst. i forhold til planramme til drift og vedlikehold.

Prioriteringen av foreslått bevilgning til drift og vedlikehold for 2013 er i samsvar med Jernbaneverkets forslag. Den er fordelt med ca. 3,1 mrd. kr til driften som utgjør en økning på ca. 400 mill. kr eller 13 pst, mens avsetningen til vedlikehold er redusert med ca. 355 mill. kr eller ca. 14,5 pst. Reduksjonen skyldes at det i 2013 vil være behov for en betydelig styrking av Jernbaneverkets driftsbudsjett. Det er behov for å øke aktivitetsnivået på flere områder. Dette gjelder særlig trafikkstyring, vinterberedskap, kompetanseutvikling, rekruttering innenfor jernbanefagene, publikumsinformasjon og planlegging.

Innenfor den foreslåtte avsetting til vedlikehold i 2013 på ca. 2 mrd. kr som fortsatt ligger på et høyt nivå, har Jernbaneverket ut fra et faglig grunnlag om standarden på jernbaneinfrastrukturen, prioritert tiltak som gir best effekt på kort sikt for å opprettholde en infrastruktur hvor togene kan gå sikkert og i henhold til ruteplanen. I 2013 legger Jernbaneverket ikke opp til å starte opp nye store fornyelsesprosjekter som bl.a. omfatter ballastrensing. Samferdselsdepartementet har ikke funnet det riktig å overprøve Jernbaneverkets vurdering av hvordan avsatte midler til vedlikeholdet skal disponeres.

Som det framgår har det blitt gjennomført en betydelig satsing på drift og vedlikehold i inneværende planperiode 2010-2013 i NTP. Ikke minst gjelder dette arbeidet med fornyelsen av jernbanenettet som inngår i vedlikeholdsbudsjettet. Medregnet budsjett- forslaget for 2013 har det i tillegg over investeringsbudsjettet blitt bevilget ca. 1,8 mrd. kr til en totalfornyelse av jernbanestrekningen Etterstad-Lysaker, inkludert Oslo S og Oslotunnelen. Dette har bidratt til en betydelig forbedring av punktligheten for person- tog som trafikkerer denne strekningen. Jeg forholder meg til at JBV mener at et noe redusert vedlikehold i 2013 ikke vil innebære noe ulempe for togpassasjerene på sikt.