Skriftlig spørsmål fra Sylvi Graham (H) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:311 (2012-2013)
Innlevert: 21.11.2012
Sendt: 22.11.2012
Besvart: 29.11.2012 av arbeidsminister Anniken Huitfeldt

Sylvi Graham (H)

Spørsmål

Sylvi Graham (H): Hva vil statsråden gjøre for å sikre gode og forutsigbare rammer for attføringsbedriftenes arbeid i kjølvannet av Brofoss-utvalgets utredning, og når og hvordan vil departementet følge opp utvalgets arbeid overfor Stortinget?

Begrunnelse

Spørsmålsstilleren er gjort kjent med at mange velfungerende attføringsbedrifter nå opplever at tiltaksplasser og tilskudd inndras. Disse bedriftene oppfatter det som Nav opptrer som om Brofoss-utvalgets modell 2 allerede er vedtatt, selv om intet foreløpig er lagt frem for Stortinget. Attføringsbedriftene bør sikres forutsigbare rammevilkår, og skjermet sektor bør ikke utsettes for betydelige endringer før en oppfølging av Brofoss-utvalget blir vedtatt i Stortinget.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Arbeidsdepartementet vurderer for tiden hvordan utredningen skal følges opp. Regjeringen vil forelegge problemstillinger utvalget tar opp for Stortinget på egnet måte. To forslag fra NOUen er allerede fulgt opp i Prop. 1 S (2012-2013). Det gjelder forslaget om resultatbasert finansiering, og at regjeringen vil vurdere å sette i gang et forsøk basert på den metodikk som utvalget anbefaler.

Norge har om lag 300 attførings- og vekstbedrifter som gir et viktig bidrag til arbeidet med å inkludere personer med nedsatt arbeidsevne i arbeidslivet. Jeg er opptatt av å bedre resultatoppnåelsen på dette viktige området. Dette vil det bli lagt vekt på i den videre oppfølging av utredningen.