Skriftlig spørsmål fra Irene Johansen (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:315 (2012-2013)
Innlevert: 22.11.2012
Sendt: 23.11.2012
Besvart: 30.11.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Irene Johansen (A)

Spørsmål

Irene Johansen (A): Hvordan vil samferdselsministeren følge opp vedtaket i Moss bystyret i oktober i år i forhold til ny konsesjonsrunde for ferjeforbindelsen Moss-Horten, og er det aktuelt å vurdere å stille samme krav om særlig gode miljøegenskaper også i anbudsgrunnlaget på denne ferjeforbindelsen, slik det er gjort på ferjesambandet E39 Lavik-Oppedal?

Begrunnelse

Bystyret vedtok enstemmig på møte i oktober i høst, innspill til ny konsesjonsrunde for ferjeforbindelsen Moss-Horten, der det blant annet ble forutsatt at staten sørger for en omlegging av adkomstveien rv 19 fra E6 til havna og at dette tidfestes i forbindelse med konsesjonsbehandlingen, at dagens åpningstider opprettholdes til omlegging av rv 19 er gjennomført, at Autopass innføres, ferjeforbindelsen trafikkeres med støysvake ferjer med lave utslipp både mht. klimagasser og utslipp av komponenter som kan medføre luftforurensning, at konsesjonshaver skal ha beredskap som ivaretar behovsendringer, at ferjene ikke må bruke maskoner eller propell for å holde båtene i ro ved av- og påkjøring, bruk av landstrøm ved kai, kvartalsvise rapporter og halvårlige møter med Statens vegvesen konsesjonshaver og kommunen, krav om tilpasset ombordstigning og oppstillingsplass for sykler.
Det er viktig for kommunens innbyggere og for regionen at ministeren imøtekommer kravene som er stilt i vedtaket, slik at ulempene ferjetrafikken påfører Moss blir minst mulig i perioden fram til en ferjefri forbindelse står klar med bru for bil og tog over Oslofjorden mellom Østfold og Vestfold. Ferjeforbindelsen mellom Moss og Horten er en av de mest trafikkerte ferjeforbindelsene i Norge. Antall biler og lastebiler har vært sterkt økende de siste årene, og spesielt da Oslofjortunnelen ble stengt for tunge lastebiler. Dette har medført en sterk trafikkbelastning på rv 19 gjennom Moss, noe innbyggerne naturlig nok er svært negative til. Primært ønsker Moss en ferjefri forbindelse over fjorden mellom Østfold og Vestfold. Til det kommer har altså Moss bystyret krevd tiltak for å begrense ulempene.
Jeg leser på Samferdselsdepartementets nettside at departementet inviterte til pressetreff fredag 9. november i forbindelse med undertegning av kontrakt for drift av riksvegferjesambandet E39 (Kyststamvegen) Lavik - Oppedal i Sogn og Fjordane. Her står det at:

"Norled AS får kontrakt for drift av sambandet, som skal trafikkeres med tre større ferjer. Tildeling av kontrakt skjer etter anbudskonkurranse, der det ble satt som krav at en av ferjene skal ha særlig gode miljøegenskaper. dette har nå ført til at sambandet vil få verdens første batteridrevne større bilferje."

Dette kan også være en aktuell oppfølging av vedtaket i Moss bystyret. Mitt spørsmål til Samferdselsministeren er: Hvordan vil samferdselsministeren følge opp vedtaket i Moss bystyret i forhold til ny konsesjonsrunde for ferjeforbindelsen Moss - Horten, og er det aktuelt å vurdere å stille samme krav om særlig gode miljøegenskaper også i anbudsgrunnlaget på denne ferjeforbindelsen, slik det er gjort på ferjesambandet E39 Lavik-Oppedal.

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Riksvegferjesambandet Moss-Horten skal lyses ut for konkurranse i 2013.

Statens vegvesen inviterte sommeren 2012 kommunene Moss og Horten, samt Østfold- og Vestfold fylkeskommune, til høringsrunde i forbindelse med ny konsesjonsrunde for sambandet. Statens vegvesen mottok mange gode innspill, som vil bli tatt med i det videre arbeidet.

Utlysingen vil blant annet basere seg på teknologinøytralitet, det vil si at det vil bli stilt strenge utslippskrav framfor krav til en spesifikk framdriftsteknologi. På denne måten videreføres miljøstrategien som gassferjene var en del av, samtidig som det gis rom for utvikling og anvendelse av ny teknologi for mer miljø- og energieffektiv ferjedrift.

Samferdselsdepartementet er opptatt av at det legges til rette for teknologisk nyvinning på ferjesiden, og Statens vegvesen vil følge dette opp som en del av direktoratets ansvar for ferjedriften. Konkurransen om leveranse av den mest energieffektive ferjen til riksvegsambandet Lavik-Oppedal var en del av dette arbeidet, og resulterte i at Statens vegvesen nylig signerte kontrakt for leveranse av verdens første større batteridrevne bilferje.