Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:332 (2012-2013)
Innlevert: 23.11.2012
Sendt: 27.11.2012
Besvart: 30.11.2012 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Det er stort potensial for energisparing i industrien, og FrP støtter en satsing på å realisere dette. Enova har nå startet offensiv kampanje mot norske industribedrifter for å realisere mer av det uutløste potensialer for energieffektivisering. Samtidig bør vi sikre god bruk av skattebetalernes penger og en fair konkurransesituasjon mellom bedriftene.
Hvilke rammer ligger til grunn for hvor mye som kan gis i støtte pr prosjekt/kwt, hva er nivåene og konkurrerer ulike aktører på like vilkår om mulighet til støtte?

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: Enova har et generelt program, rettet mot industrien, der de tilbyr investeringsstøtte til gjennomføring av energieffektivisering av industriprosesser, konvertering til bruk av fornybare energikilder og energigjenvinning. Disse prosjektene må minst ha et samlet energiresultat på 100 000 kWh per år.

Støtte fra Enova skal utløse investeringer som ellers ikke ville blitt gjennomført. Utmåling av støtte tar utgangspunkt i hvilke ekstrakostnader investeringen medfører for bedriften, lønnsomheten i prosjektet og energiutbytte per støttekrone. Likt for alle prosjektene er at støtte fra Enova skal være utløsende for prosjektet. Det betyr at nivået på støtten vil variere fra prosjekt til prosjekt. I 2011 var gjennomsnittlig støtte til prosjekter i industrien 7 øre/kWh, når vi legger til grunn en kalkulasjonsrente på 8 prosent og levetid for prosjektet på 10 år.

For å utløse potensialer innen energieffektivisering tilbyr Enova også støtte til analyser og etablering av tiltakslister i industribedrifter som innfører energiledelse. For dette er det egne tildelingskriterier.

Alle forutsetningene og krav for å få støtte fra Enova er kjent, slik at aktørene konkurrerer på like vilkår. Det er opp til Enova og Enovas styre å vurdere om et prosjekt tilfredsstiller de ulike programkriteriene.

Det vises også til at Enova gir støtte til demonstrasjon av energi- og klimateknologi der tiltak i industrien er sentralt.

Utmåling og tildeling av støtte må uansett være innenfor de til enhver tids tilgjengelige midler i Energifondet, reglene i statsstøtteregelverket og ESAs godkjenning av Energifondet i vedtak 248/11/COL.