Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:340 (2012-2013)
Innlevert: 26.11.2012
Sendt: 27.11.2012
Besvart: 05.12.2012 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Stortinget behandlet forslag om å inkludere barn som har opplevd overgrep på norske skoler i utlandet i Stortingets utvidede og tilpassede rettferdsvederlagsordning for tidligere barnehjems- og spesialskoleelever, jfr. Innst. S. nr. 349 (2008-2009). Kunnskapsministeren har lovet at det skulle foretas en utredning i inneværende periode om barn som har opplevd overgrep på norske skoler i utlandet skulle innbefattes i ordningen.
Er utredningen ferdig, og vil disse barna få rettferdsvederlag?

Begrunnelse

Rettferdsvederlagsordningen er Stortingets egen erstatningsordning. Stortinget vedtok i Innst. nr. 217 (2004–2005) St.meld. nr. 24 (2004–2005) en utvidet og tilpasset rettferdsvederlagsordning for barn som har vært plassert i barnehjem, fosterhjem og spesialskoler. Gjennom denne ordningen vedtok Stortinget en lemping av beviskravene for søknader som gjelder overgrep i de institusjoner som er omfattet av ordningen. I disse sakene er det besluttet at søkers egenerklæring om forholdene skal tillegges stor vekt. Ved fastsettelse av et eventuelt rettferdsvederlag ses det blant annet hen til overgrepenes eller omsorgssviktens alvorlighetsgrad, institusjonsoppholdets varighet og eventuelle skadefølger dette har hatt for søker.
I Dokument 8 nr. 78 (2008-2009) foreslo KrF å utvide denne ordningen til å gjelde barn som har opplevd overgrep på norske skoler i utlandet, i Stortingets utvidede og tilpassede rettferdsvederlagsordning for tidligere barnehjems- og spesialskolelever.
Norske myndigheter har godkjent disse skolene og gitt dem støtte over statsbudsjettet, og staten har et klart tilsynsansvar. Det kan se ut som om dette tilsynsansvaret har sviktet. Ut fra dette er det rimelig at ofre for overgrep ved disse skolene kan søke en erstatningsordning fra staten.
En erstatning gjennom Stortingets utvidete og tilpassede rettferdsvederlagsordning for barn som har vært plassert i barnehjem, fosterhjem og spesialskoler vil aldri kunne dekke de menneskelige kostnadene ved et overgrep, men det er viktig at staten tar et ansvar ved å inkludere internatbarna i rettferdsvederlagsordningen.
Stortingets rettferdsvederlagsordning for barn som har vært plassert i barnehjem, fosterhjem og spesialskoler må utvides, slik at barn ved norske skoler i utlandet kan søke rettferdsvederlagsordningen om erstatning for overgrep.
Da saken ble behandlet sist, uttalte en samlet komite
"Allikevel ønsker ikke komiteen å se bort fra det faktum at dette gjelder offentlig godkjente skoler, med offentlig tilsynsansvar og finansiert med offentlige midler."
Dette taler for at de utsatte barna bør inkluderes i ordningen. Det er staten som har finansiert skolegangen, samt at de har hatt tilsynsansvar. Disse menneskene fortjener å bli inkludert i ordningen på lik linje med dem som har gått på spesialskole eller bodd på barnehjem i Norge.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Som det pekes på i spørsmålet er rettferdsvederlagsordningen Stortingets egen ordning for kompensasjon i form av oppreisning til enkeltpersoner som har kommet særlig uheldig ut i sitt møte med det offentlige.

Regjeringen har varslet at den vil gjennomgå denne ordningen og deretter orientere Stortinget om gjennomgangen. Gjennomgangen gjøres i regi av Justisdepartementet og jeg har oversendt vårt innspill i saken dit. Videre oppfølging av saken fra regjeringen vis a vis Stortinget vil skje på initiativ fra Justisdepartementet. I Prop. 1 S 2012-2013 fra Justisdepartementet heter det på s. 170:

”Strategier og tiltak

Regjeringen vil foreta en prinsipiell gjennomgang av rettferdsvederlagsordningen, slik Stortinget har bedt om.”For eventuelle ytterligere spørsmål i saken er Justisdepartementet rett adressat.