Skriftlig spørsmål fra Anders B. Werp (H) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:342 (2012-2013)
Innlevert: 26.11.2012
Sendt: 27.11.2012
Besvart: 04.12.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Anders B. Werp (H)

Spørsmål

Anders B. Werp (H): Hva er status for dette lovendringsforslaget som bedre skal ivareta vitners og informanters sikkerhet?

Begrunnelse

Ved stortingets behandling av representantforslag fra Høyre om bekjempelse av 1 % MC-klubber, Dokument 8:173 S (2010-2011), Innst. 58 S (2011-2012), ble følgende vedtak fattet: Stortinget ber regjeringen i løpet av 2012 fremme egnede lovendringsforslag som bedre ivaretar vitners og informanters sikkerhet (Vedtak 77).

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Status for arbeidet med anmodningsvedtaket fremmet i Innst. 58 S (2011-2012) om vern av kilder og informanter ble redegjort for i Meld. St. 4 (2012-2013) fra oktober i år. Det fremgår der at Justis- og beredskapsdepartementet utreder mulige lovendringer for å bedre vernet for vitner og politiets informanter. Videre fremgår det at anmodningsvedtaket fra Stortinget vil bli fulgt opp i en proposisjon som legges frem for Stortinget i 2013, i forbindelse med oppfølgingen av NOU 2009: 15 Skjult informasjon – åpen kontroll.

Regjeringen har også tidligere understreket behovet for å vurdere lovregler som ivaretar vitners og informanters sikkerhet. Dette er tatt inn som tiltak 11 i Meld. St. 7 (2010-2011) Kampen mot organisert kriminalitet.

Som ledd i arbeidet med å styrke vernet av vitner og informanter, sendte Justis- og beredskapsdepartementet et forslag fra PST om å styrke vernet for politivitner på høring sommeren 2012, jf. høringsnotat 12. juli 2012 om kriminalisering av forberedelse til terrorhandling, utvidet adgang til tvangsmiddelbruk, og endringer i straffeloven 1902 § 60 a. Det fremgår i høringsnotatet at Metodekontrollutvalget ikke hadde vurdert en slik styrking av vernet av anonyme vitner som PST ba om. Departementet fant derfor behov for å sende PSTs forslag om styrket vern for politivitner på høring, og bemerket at det hadde kommet liknende innspill fra Oslo politidistrikt.

Departementet arbeider nå med proposisjonen som følger opp Metodekontrollutvalgets utredning, og vurderer i den forbindelse behovet for ytterligere lovregler for å beskytte kilder og informanter, herunder forslaget som ble sendt på høring i juli 2012. Proposisjonen skal, som det fremgår i Meld. St. 4 (2012-2013), legges frem for Stortinget i løpet av 2013.