Skriftlig spørsmål fra Åse Michaelsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:353 (2012-2013)
Innlevert: 27.11.2012
Sendt: 28.11.2012
Besvart: 05.12.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Åse Michaelsen (FrP)

Spørsmål

Åse Michaelsen (FrP): Hvilke endringer vil statsråden gjøre for å forhindre at våpenkopier blir benyttet til kriminelle handlinger?

Begrunnelse

Vi har i de siste årene sett at våpenkopier som er lovlig importert til landet, har blitt brukt til å begå kriminelle handlinger. Disse våpnene er svært vanskelige å skille fra et ordinært skarpt våpen, noe som fører til at ran og andre alvorlige kriminelle handlinger blir gjennomført.
Videre er det en utfordring at det finnes personer som tar et slikt replikavåpen med seg i det offentlige rom, som igjen kan føre til uønskede situasjoner. Det har vært foreslått fra enkelte at disse våpnene bør kunne farges eller merkes på en slik måte at de er gjenkjennelig som våpenkopier.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Hvordan våpenlovgivningen regulerer våpenkopier vil ha betydning for å forhindre at våpenkopier blir benyttet til kriminelle handlinger.

Som utgangspunkt omfatter våpenloven alt som defineres som «skytevåpen», såfremt våpenet ikke tilhører eller er bestemt for Forsvaret eller politiet.

Våpenkopier, i form av leketøy, faller vanligvis utenfor lovens skytevåpenbegrep. Noen våpenkopier er imidlertid av en slik karakter at de må anses som skytevåpen i våpenlovens forstand, som følge av våpenkopiens utforming, funksjonsmåte, skuddtakt mv. Som eksempel kan nevnes air soft gun: Disse er ofte svært troverdige kopier av skarpe skytevåpen, og kan være vanskelig å skille fra reelle skytevåpen. Air soft gun ble tidligere vurdert som leketøy, men er nå definert som luft- og fjærvåpen. I medhold av våpenforskriften § 23 første ledd oppstilles det i utgangspunktet et 18 års alderskrav for erverv av slike skytevåpen.

Våpenloven § 27 b annet ledd forbyr å ha med seg skytevåpen på offentlig sted uten aktverdig grunn. Forbudet gjelder også for luft- og fjærvåpen, våpenetterligninger som lett kan forveksles med skytevåpen og deaktiverte våpen, jf. tredje ledd. Politidirektoratet har opplyst at politiet til stadighet beslaglegges slike våpen fra personer på offentlig sted.

Som kjent har regjeringen initiert en gjennomgang av våpenloven. Våpenlovutvalget leverte sin utredning NOU 2011: 19 Ny våpenlov til Justis- og beredskapsdepartementet 5. desember 2011. Utvalgets utredning har vært på alminnelig høring med høringsfrist 8. juni 2012. Våpenlovutvalget omtaler air soft gun i utredningens punkt 14.2. Etter utvalgets syn medfører ikke air soft gun noe særskilt problem utover faren for misbruk, ved at de er vanskelig å skille fra skarpe skytevåpen. I den grad de oppfattes som reelle skytevåpen av politiet under skarpe oppdrag, vil det kunne føre til at det avfyres skudd fra politiet. Det påpekes at enkelte air soft gun også er så kraftig at det vil kunne være naturlig at de faller inn under våpenlovens tillatelsessystem, slik kraftige luft- og fjærvåpen gjør i dag. Utvalget foreslår at den nærmere reguleringen av luft- og fjærvåpen, herunder air soft gun, bør fremgå av våpenforskriften. Justis- og beredskapsdepartementet vil såldes vurdere denne problemstillingen i forbindelse med oppfølgningen av NOUen og det påfølgende lov- og forskriftsarbeidet.