Skriftlig spørsmål fra Kari Kjønaas Kjos (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:368 (2012-2013)
Innlevert: 30.11.2012
Sendt: 30.11.2012
Besvart: 07.12.2012 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Kari Kjønaas Kjos (FrP)

Spørsmål

Kari Kjønaas Kjos (FrP): Vil statsråden ta nødvendige grep slik at dagens praksis som i følge statsrådens egne vurderinger er i strid med regelverket blir stanset og innsatte får tilgang til nødvendige legemidler?

Begrunnelse

Jeg viser til statsrådens svar i dok. 15:235. Jeg er gjort kjent med gjennom flere eksempler at det er et reelt problem at legemidler blir tatt fra mennesker som skal til soning, selv om dette er i strid med fastlegens faglige vurdering. I det siste eksempelet undertegnede er varslet om, ble pasienten fratatt legemidler av helsetjenesten i fengselet til tross for at pasienten hadde med skriftlig dokumentasjon fra sin fastlege som advarte mot en slik tilnærming. Undertegnede forventer at statsråden ikke overser denne situasjonen men umiddelbart sørger for at en slik praksis opphører.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: I ditt spørsmål viser du til mitt tidligere svar i dok. 15:235. Etter min vurdering gir ikke mitt svar grunnlag for å hevde at jeg har vurdert praksis som i strid med gjeldende rett, og jeg har heller ikke grunnlag for å vurdere det slik. Jeg vil utdype mitt svar ytterligere i det følgende:

Dersom en person som står på en fastleges liste blir inntatt i helseinstitusjon eller annen institusjon med organisert legetjeneste, overføres fastlegens ansvar for denne personen til institusjonen. Dette gjelder for fengsler på samme måte som for sykehus og sykehjem, og er regulert i forskrift om fastlegeordning i kommunene. Den reviderte fastlegeforskriften som vil gjelde fra 1.1.2013, viderefører denne ordningen. Fastlegens ansvar og plikter overfor domsinnsatte i fengsel bortfaller og overlates med dette til fengselshelsetjenesten. Domsinnsatte må derfor forholde seg til fengselslegen. Bestemmelsen er ikke til hinder for samarbeid mellom fastlegen og institusjonens lege når det er behov for det. Ved løslatelse vil ansvaret overtas av fastlegen igjen.

Jeg mener at hjemmelsgrunnlaget her er slik det bør være. I tillegg vil dette ansvarsforholdet bli omtalt i Helsedirektoratets kommende reviderte utgave av veileder for helse- og omsorgstjenester til innsatte i fengsel.

Helse- og omsorgstjenester som tilbys eller ytes i fengsel skal være forsvarlige, og fengselslegen plikter som annet helsepersonell å opptre faglig forsvarlig. Dersom en innsatt opplever ikke å få nødvendig helsehjelp, eller får en annen type hjelp enn det vedkommende selv mener å trenge, kan dette påklages til Fylkesmannen. Ved behov kan den innsatte ta kontakt med pasient- og brukerombudet for råd og veiledning, samt bistand til å utforme en klage.