Skriftlig spørsmål fra Kari Kjønaas Kjos (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:369 (2012-2013)
Innlevert: 30.11.2012
Sendt: 30.11.2012
Besvart: 14.12.2012 av arbeidsminister Anniken Huitfeldt

Kari Kjønaas Kjos (FrP)

Spørsmål

Kari Kjønaas Kjos (FrP): Er statsråden tilfreds med kontrollrutiner som medfører at man ikke fysisk kontrollerer at avvik er lukket, men at man aksepterer skriftlig lukking av avvik uten ny kontroll?

Begrunnelse

Jeg er gjort kjent med at en helseinstitusjon i mitt hjemfylke har hatt kontroll fra Arbeidstilsynet. Tilsynet medførte flere avvik som institusjonen ble bedt om å rette opp innen en bestemt tidsfrist. Denne fristen har nå gått ut og avvikene er lukket. Til tross for dette opplever de ansatte at flere av avvikene ikke er fysisk lukket. Arbeidsgiver har således lukket disse avvikene skriftlig til Arbeidstilsynet uten at dette for de ansatte fremstår som en endring i praksis. De ansatte har fått vite at dersom de mener dette ikke er på plass må de klage til Arbeidstilsynet på nytt, dersom det ikke blir gjort vil det ikke bli foretatt nytt tilsyn. Dersom dette er en etablert praksis vil altså tilsyn fra Arbeidstilsynet forutsette at ansatte melder fra om mangelfull oppfølging fra egen arbeidsgiver.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Arbeidstilsynet fører som kjent tilsyn med at bestemmelsene i arbeidsmiljøloven blir overholdt. Det er virksomheten selv som har ansvaret for å ha et forsvarlig arbeidsmiljø, og for å sørge for at brudd på loven rettes opp. Tilsyn gjennomføres vanligvis som inspeksjoner i virksomhetene. Dersom Arbeidstilsynet gjennom sitt tilsyn avdekker forhold som ikke er i tråd med lovens krav, kan Arbeidstilsynet gi pålegg om at disse forhold må utbedres innenfor en bestemt frist. For at Arbeidstilsynet skal kunne lukke pålegget, må virksomheten dokumentere at lovbruddet er rettet opp og at de pålegg som er gitt etterkommes. Som grunnlag for å vurdere om pålegget er oppfylt, innhenter Arbeidstilsynet også ofte en uttalelse fra verneombudet/arbeidstakers representant.

Som hovedregel ber Arbeidstilsynet om skriftlig tilbakemelding om når pålegg er oppfylt. Skriftlig tilbakemelding er utgangspunktet fordi det oftest ikke er hensiktsmessig at Arbeidstilsynets inspektører fysisk undersøker hvorvidt pålegget er oppfylt eller ikke. Dette er også riktig av ressursmessige hensyn.

Det er mottaker (normalt arbeidsgiver) som er ansvarlig for å etterkomme pålegg fra Arbeidstilsynet, og det stilles derfor ikke som formelt vilkår for å anse pålegget som oppfylt, at verneombudet/arbeidstakers representant faktisk underskriver eller på annen måte går god for at pålegget er etterkommet. Dersom verneombudet ikke er enig i at pålegget er oppfylt eller Arbeidstilsynet av andre grunner er i tvil om det faktisk er etterkommet, vil Arbeidstilsynet imidlertid ofte be om mer eller bedre dokumentasjon, eller gjennomføre en ny kontroll. Dersom virksomheten ikke gjennomfører pålegget fra Arbeidstilsynet, kan virksomheten ilegges tvangsmulkt inntil utbedringene er gjennomført.