Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:374 (2012-2013)
Innlevert: 30.11.2012
Sendt: 30.11.2012
Besvart: 10.12.2012 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Dagbladet skriver i dag at Riksrevisjonen har opplyst departementene om at styremedlemmer i fem statlige selskaper får mer enn 15 000 kroner dagen for styrearbeidet. Honorarene virker urimelig høye og i strid med regjeringens ord om måtehold. Riksrevisjonens saksbehandling er nå avsluttet og opplysninger om dette kan vanskelig sies å være taushetsbelagte.
Hva utgjør honorarene i kroner for hhv. styremedlemmer og -ledere i de selskapene Riksrevisjonen referer til?

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Jeg viser til at jeg i min korrespondanse med Riksrevisjonen har stilt spørsmål ved om det basert på funnene i undersøkelsen om styrenes kompetanse, kapasitet mv. er grunnlag for å trekke flere av de slutninger som Riksrevisjonen synes å gjøre i sin rapport mht. honorar per dagsverk.

Når det gjelder opplysninger om enkeltselskaper må departementet forholde seg til gjeldende regelverk for dette. Verken Riksrevisjonen eller departementet kan offentliggjøre informasjon om enkeltselskaper som rammes av taushetsbestemmelser, se blant annet forvaltningsloven § 13, første ledd og verdipapirhandelloven § 3-2 og 3-4. Etter dialog med Riksrevisjonen forstår vi at nevnte bestemmelser er bakgrunnen for at enkeltselskaper ikke nevnes i rapporten. Det er også bakgrunnen for at departementet ikke kan opplyse hvilke selskaper Riksrevisjonen refererer til. Årlig honorar til styremedlemmer er offentlig tilgjengelig informasjon. Jeg vedlegger en oversikt over årlige styrehonorarer i de statlig eide selskaper forvaltet av Nærings- og handelsdepartementet som også er tilgjengelig på departementets hjemmeside.

Lenke til svaret med vedlegg i pdf-format