Skriftlig spørsmål fra Oskar J. Grimstad (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:376 (2012-2013)
Innlevert: 30.11.2012
Sendt: 03.12.2012
Besvart: 13.12.2012 av miljøvernminister Bård Vegar Solhjell

Oskar J. Grimstad (FrP)

Spørsmål

Oskar J. Grimstad (FrP): Er statsråden fornøyd med at direktoratsleder går ut i media i strid med Stortingets vedtak i saker det er bred politisk enighet om?

Begrunnelse

Sjefen for Direktoratet for naturforvaltning, Janne Solli, stod frem i NRK nylig og gikk til angrep på de grønne sertifikatene.
Mange er svært kritisk til dette og det fremstår som om direktoratet ønsker en konfliktlinje mot vedtatt politikk i Stortinget. Det er forøvrig ikke første gangen en har kunne registrere dette.

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: La meg innledningsvis slå fast at denne regjeringen har fornybar energi som et viktig satsingsområde. Vi har fått på plass ambisiøse forpliktelser gjennom fornybardirektivet og ett virkemiddel for økt fornybarproduksjon gjennom den felles el-sertifikatordningen med Sverige. Disse forpliktelsene og ordningene innebærer at det vil bli bygget mange nye vann- og vindkraftprosjekter i Norge fram mot 2020. Men verken vindkraft, småkraftverk eller bioenergi er uten påvirkning av natur, på samme måte som den tradisjonelle vannkraftutbyggingen. Konfliktene knyttet til kraftutbyggingssaker har opp gjennom årene vært store.

Sammen med klimaendringene og utslipp av miljøgifter er tapet av naturmangfold den største miljøutfordringen verden står overfor. All produksjon av fornybar energi har en eller annen påvirkning på naturmangfoldet. I tillegg påvirkes naturen på en måte som kan redusere folks muligheter til å drive friluftsliv, en aktivitet vi vet har stor betydning for folks trivsel og helse.

I lys av vedtatte forpliktelser og støtteordninger som regjeringen har innført, forventer vi at det vil bli realisert svært mange nye fornybarprosjekter i tiden fremover. Dette innebærer at vi også må være oppmerksom på den samlede belastningen på blant annet naturmangfold, friluftsliv og landskap som disse nye inngrepene vil medføre.

For meg er det viktig at alle beslutninger om bruk av norsk natur til produksjon av fornybar energi treffes på et så godt beslutningsgrunnlag som overhodet mulig. Regjeringen har utformet beslutningsprosedyrer som skal ivareta alle samfunnsinteresser i saker om fornybar energi. Direktoratet for naturforvaltning inngår i disse prosessene. Direktoratets rolle er å bidra til å synliggjøre eventuelle negative konsekvenser for naturmangfold, friluftsliv og landskap, slik at disse hensyn på en god måte blir veidd med når det tas beslutninger. Direktoratet gjør denne jobben innenfor rammen av den politikk som regjeringen har vedtatt. Direktoratets uttalelser i konkrete saker gir viktige naturfaglige bidrag til dem som skal fatte vedtak i sakene. Etter at konsesjon er gitt har direktoratet og Fylkesmannen også en rolle overfor mange vannkraftverk ved å følge disse opp over tid og eventuelt pålegge ytterligere avbøtende tiltak innenfor rammene av konsesjonsvilkårene for naturforvaltning.