Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:379 (2012-2013)
Innlevert: 03.12.2012
Sendt: 03.12.2012
Besvart: 07.12.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Togpassasjerer som pendler mellom Arvika i Sverige og Oslo i Norge kan måtte ha tre forskjellige månedskort: ett månedskort til Tågkompaniet AB som kjører fra Arvika til Kongsvinger om morgenen, ett månedskort til SJ AB som kjører fra Kongsvinger til Arvika om ettermiddagen og ett NSB-månedskort Kongsvinger-Oslo. Korteste avstand fra Oslo til Sverige i luftlinje er bare litt over 60 km.
Hva vil statsråden gjøre for å fjerne denne typen barrierer på jernbanen knyttet til pendling mellom Norge og Sverige?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: På Kongsvingerbanen er det tre togtilbud på strekningen frem til 9/12-2012. NSB har kjørt 6 daglige avganger Årnes og Kongsvinger, SJ har kjørt 2 daglige avganger Stockholm – Kongsvinger – Oslo og Tågkompaniet (TKAB) har kjørt 3 daglige avganger Karlstad – Kongsvinger - Oslo. Rutetidene har i liten grad vært koordinert siden tilbudene har vært levert av tre ulike leverandører.

I forbindelse med omlegging til ny rutemodell, har staten nå tatt store grep for å bedre togtilbudet til Kongsvinger. Antall avganger Kongsvinger – Oslo på hverdager øker fra 6 i dag til 23 fra 09.12.2012. Med en slik kraftig økning av lokaltogtilbudet, har det ikke vært hensiktsmessig å samtidig legge opp til to parallellkjørende grenseoverskridende tilbud til Oslo.

For å sikre et regionalt grensekryssende tilbud har Hedmark Fylkeskommune, Samferdselsdepartementet og Varmlandstrafik AB fremforhandlet en avtale om medfinansiering for trafikk på strekningen Charlottenberg - Kongsvinger for seksårsperioden 2013-2018. Det fremgår av avtalens § 2 Omfang at dette ”skal omfatte tre dobbeltturer i hver retning hver dag, mandag til fredag, fordelt på morgen, middag og kveld, som skal muliggjøre arbeidspendling i begge retninger og transport til for- eller ettermiddagsmøter i begge retninger”. Avtalen tilrettelegger for overgang til NSBs tog i Kongsvinger til og fra Oslo. Det fremgår videre av avtalens § 7 Billettsamarbeid og transportvilkår at ”partene i denne avtalen forutsetter at NSB og TKAB inngår billett- samarbeid for gjennomgående reiser. Dette skal minimere omstigningsulempene ved bytte av tog i Kongsvinger mellom TKAB og NSBs tog”. NSB inngikk 04.07.2012 en intensjonsavtale med TKAB om billettsamarbeid på strekningen Charlottenberg-Oslo.

Samferdselsdepartementet har i tillegg, sammen med det svenske Trafikverket som oppdragsgiver fremforhandlet en avtale med Statens Järnvegar AB som leverandør om utførelse av internasjonal persontransport med tog på strekningen Oslo-Karlstad-Stockholm.

Mellom Oslo og Kongsvinger er det NSBs billettpriser som gjelder. Sammenliknet med periodekortpriser som gjelder hos TKAB i dag, er NSBs billettpriser noe høyere. På SJs og TKABs tog på strekningen Kongsvinger-Karlstad kommer f.o.m 9. desember den svenske regionale trafikkmyndigheten Värmlandstrafik sine periodekort til å gjelde. Reisende som ønsker å benytte SJs avgang på ettermiddagen fra Oslo til Sverige, må ha egen SJ-billett for dette. Reisende med NSB periodekort Oslo – Kongsvinger kan imidlertid benytte SJs avganger, da NSB og SJ har inngått samarbeidsavtale om dette på norsk side. De som pendler regelmessig fra f.eks. Karlstad eller Arvika kan kjøpe Värmlandstrafiks og NSBs kort for sine reiser.