Skriftlig spørsmål fra Henning Skumsvoll (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:403 (2012-2013)
Innlevert: 05.12.2012
Sendt: 06.12.2012
Rette vedkommende: Nærings- og handelsministeren
Besvart: 14.12.2012 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Henning Skumsvoll (FrP)

Spørsmål

Henning Skumsvoll (FrP): I følge regjeringen har ingen bedrifter inngått såkalt garantiavtale i regi GIEK. APs Terje Lien Aasland hevder derimot at "industrikraftordningen er en direkte årsak til at det er etablert en rekke større industrielle kraftkontrakter. Fakta!!" (Twitter 04.12.12 kl. 14.30). Fakta har den fordel at det kan etterprøves.
Kan regjeringen bekrefte om de rødgrønnes leder av næringskomiteen har rett i sin faktapåstand, og hvilke kontrakter gjelder det i så fall?

Begrunnelse

Regjeringen skriver i svar på FrPs budsjettspørsmål 341 (2012-13) at:

"Garantiordningen for kraftintensiv industris kraftkjøp ble operativ våren 2011, og forvaltes av Garanti-instituttet for eksportkreditt (GIEK) med en ramme på 20 mrd. kroner. GIEK har hatt god kontakt med en rekke aktører innenfor industrien og kraftbransjen om bruk av ordningen, men har så langt ikke inngått noen garantiavtaler."

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Regjeringen har iverksatt en rekke tiltak som bedrer rammevilkårene for den kraftintensive industrien. Vi har bygd ut ny kraftproduksjon og styrket kraftnettet slik at forsyningssikkerheten bedres. Det felles elsertifikatmarkedet med Sverige ble operativt 1.1.2012, og skal gi utbygging av 26,4 TWh ny fornybar kraft i de to landene innen 2020. Gjennom Enova støtter vi energiomlegging og energieffektivisering i industrien, og fra 2013 skal Enova kunne støtte større klimateknologiprosjekter i industrien. Vi har fått på plass en innkjøpskonsortieordning under Innovasjon Norge og etablert en kraftgarantiordning under Garanti-instituttet for eksportkreditt (GIEK). Vi har sikret industrien vederlagsfrie kvoter for perioden 2013-2020 på like vilkår som i EU, og vi har under etablering en CO2-kompensasjonsordning for industrien for perioden 1.7.2013-31.12.2020. Samlet sett har disse tiltakene gjort det enklere for industrien å finne det lønnsomt å inngå nye langsiktige kraftavtaler og videreutvikle sine virksomheter i Norge.

Jeg er kjent med at det er inngått 16 nye langsiktige kraftavtaler i industrien siden 2005, hvorav 12 de siste to årene. Avtalene er inngått på forretningsmessige vilkår, og har i flere tilfeller erstattet de utgåtte industrikraftavtalene fra det gamle regimet. Bortsett fra tre langsiktige leieavtaler som fortsatt gjelder, utløp de siste industrikraftavtalene på myndighetsvilkår i 2011.

Kraftgarantiordningen under GIEK ble operativ våren 2011 etter at EFTAs overvåkningsorgan ESA hadde godgjort at ordningen ikke inneholdt statsstøtte. GIEK har hatt god kontakt med en rekke aktører innenfor industrien og kraftbransjen om bruk av ordningen, men har så langt ikke inngått noen garantiavtaler.