Skriftlig spørsmål fra Ib Thomsen (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:408 (2012-2013)
Innlevert: 05.12.2012
Sendt: 06.12.2012
Besvart: 13.12.2012 av miljøvernminister Bård Vegar Solhjell

Ib Thomsen (FrP)

Spørsmål

Ib Thomsen (FrP): I forbindelse med områderegulering av Bålerud-, Rødsten- og Bekkenstenområdene i Oppegård kommune, har Fylkesmannen i Oslo og Akerhus kommet med innsigelse til forslaget om å bygge nye boliger.
Mener statsråden dette er i tråd med uttalt politisk ønske om økt boligbygging?

Begrunnelse

Det er et tverrpolitisk mål å bygge flere boliger i Norge. Senest i forrige måned understreket statsråden viktigheten av at det bygges flere boliger. I tråd med dette har Oppegård kommune lagt frem et forslag til områderegulering av Bålerud-, Rødsten- og Bekkenstenområdene i kommunen som innebærer bygging av over hundre nye boliger. I den forbindelse har Fylkesmannen i Oslo og Akershus imidlertid kommet med innsigelse mot planene, blant annet med henvisning til nasjonale mål om å redusere klimagassutslipp. Dette på tross av at det i Miljøverndepartementets rundskriv 5/95 heter:

"I og med at innsigelsesinstituttet er fylkeskommunens og statlige organers virkemiddel for oppfølging av nasjonal og regional politikk, bør det så langt som mulig bare være viktige konfliktsaker som kommer til avgjørelse sentralt."

Videre presiseres det at:

"Organer med innsigelsesadgang forutsettes å vise stor varsomhet med å overprøve kommunestyrets politiske skjønn i lokale forhold."

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Saken gjelder en områderegulering i Oppegård kommune, i området rundt Svartskog. Planen legger opp til utbygging av 55-65 nye boliger i syv større og mindre felt, og ca. 140 sekundærleiligheter i de nye boligene og flertallet av eksisterende. Området er avsatt til LNF-område i kommuneplanen, og områdereguleringen er således i strid med overordnet plan.

Fylkesmannens innsigelse er begrunnet med areal- og transporthensyn; de rikspolitiske retningslinjene for areal- og transportplanlegging forutsetter at utbygging skal skje i eksisterende sentra eller i kollektivknutepunkter. Oppegård kommune har satt som mål å redusere utslipp fra biltrafikk med ti prosent innen 2020. Fylkesmannen mener en utbygging som planlagt vil svekke denne gjennomføringen.

Når det er fremmet innsigelse til en reguleringsplan vil det kunne medføre at saken oversendes Miljøverndepartementet for endelig avgjørelse. Jeg ber om forståelse for at jeg ikke kan gå nærmere inn en sak som jeg på et senere tidspunkt kan få til behandling.