Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:414 (2012-2013)
Innlevert: 06.12.2012
Sendt: 07.12.2012
Besvart: 14.12.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Kan statsråden klargjøre hvorvidt konkrete politiledere som kan ha bidratt til å etablere fryktkultur preget av mobbing, trakassering og utstøting i sine respektive jobber hvor POD fra før er gjort kjent med dette, på tross av dette likevel får retrettstillinger i POD?

Begrunnelse

Det vises til Dokument nr. 15:357 (2012-2013, jf. Dokument nr. 15:295 (2012-2013) jf. debatten om justisbudsjettet 04.12.2012 om informasjon om at enkeltledere i politiet har etablert en kultur overfor ansatte som de opplever som trakassering, mobbing og utstøtelse, og at POD over lengre tid ser ut til å ha latt dette pågå. Undertegnede ønsker å stille noen oppfølgende spørsmål knyttet til hva konsekvensene blir i denne type saker. Generelt må det sies at det vil oppfattes som krenkende for ansatte og kollegaer i den grad mennesker som har innehatt ledende stillinger og bidratt til å etablere fryktbaserte kulturer i denne, får andre ledende stillinger i samme etat. I den grad det skjer så vil det oppfattes som en belønning for noe som ikke bør belønnes blant ansatte så vel som befolkningen forøvrig. Statsråden understreker ofte sitt fokus på lederkompetanse og uttrykker gledelig nok i sitt siste svar at hun " tar henvendelser om trakassering, mobbing og utstøtelse meget alvorlig, og følger situasjonen på arbeidsmiljøområdet i politiet nøye". Konsekvensen av dette svaret må være at ledere som dokumentert har bidratt til nettopp mobbing, trakassering og utstøting, ikke senere får ledende stilling i samme etat.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Stortingsrepresentanten har tidligere stilt spørsmål om samme tema. Jeg har i mine svar redegjort for de systemene som er etablert i politi- og lensmannsetaten som skal fange opp eventuelle arbeidsmiljøproblemer.

Spørsmålet fra stortingsrepresentanten er forelagt for Politidirektoratet som opplyser at man ikke er kjent med at ledere har etablert en kultur overfor ansatte som de opplever som trakassering, mobbing og utstøtelse. Det fremholdes tvert i mot at Politidirektoratet gjennom flere år i styringsdialog og i andre sammenhenger har understreket betydningen av et inkluderende og godt arbeidsmiljø.

For øvrig vil jeg generelt bemerke at dersom det dukker opp tilfeller av ovennevnte karakter kan omplassering være et viktig personalpolitisk virkemiddel også i saker relatert til arbeidsmiljøproblemer. I slike saker kan det for eksempel være aktuelt med omplassering innen samme politidistrikt, eller til et annet tjenestested.

Jeg vil avslutningsvis understreke viktigheten av at det raskt blir grepet fatt i saker som gjelder kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.