Skriftlig spørsmål fra Peter Skovholt Gitmark (H) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:433 (2012-2013)
Innlevert: 07.12.2012
Sendt: 10.12.2012
Besvart: 18.12.2012 av arbeidsminister Anniken Huitfeldt

Peter Skovholt Gitmark (H)

Spørsmål

Peter Skovholt Gitmark (H): En soldat med spesialoppdrag i utlandet (Kosovo og Afghanistan) har fått påvist KOLS, med 60 % redusert lungekapasitet (han har aldri røykt og er sikker på at han har fått dette i forbindelse med sitt yrke). I tillegg har fått diagnosen posttraumatiskstress. Han søkte i mars 2011 NAV Lillesand om skademelding sykdom. Svar foreligger ennå ikke.
Hva mener statsråden om saksbehandlingstiden og samsvarer dette med at veteraner skal prioriteres?

Begrunnelse

På bakgrunn av den reduserte lungekapasiteten har han søkt om skademelding sykdom fra NAV. Dette søkte han om i mars 2011. Da ble det sagt en behandlingstid på seks måneder. Etter endte seks måneder fikk han på nytt et brev med beskjed om nye 12 måneder. I juni i år fikk han et nytt brev hvor de beklagde, men de ventet på papirer fra andre etater. Og i går fikk han altså et nytt brev med beskjed om nye seks måneders behandlingstid.
Blir det ikke ytterligere utsettelser (og det er det jo ingen garanti for), er sannsynligvis ikke saken ferdigbehandlet før i juni 2013. Da er det gått 2 år og 3 måneder.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Arbeids- og velferdsdirektoratet har informert meg om at saksbehandlingen i dette tilfellet ikke har vært tilfredsstillende. Direktoratet opplyser at det har gått unødig lang tid på interne vurderinger. Direktoratet har bekreftet dette.

Saken ligger nå til behandling ved NAV Forvaltning Arendal. Direktoratet opplyser at NAV Forvaltning Arendal har fått beskjed fra samarbeidende medisinsk instans om at det per 25.oktober 2012 var fire måneders ventetid på time for utredning. Etter at bruker har vært til utredning hos medisinsk instans, vil det medgå ytterligere tid før spesialisterklæring er ferdigstilt. Arbeids- og velferdsdirektoratet har forsikret meg om at Arbeids- og velferdsetaten vil fatte vedtak i saken så snart alle nødvendige opplysninger foreligger.

Ved behandling av krav om yrkesskadedekning utgjør normalt den overveiende del av saksbehandlingstiden ventetid for spesialisterklæringer og andre medisinske opplysninger. Arbeids- og velferdsetaten har derfor tatt et initiativ overfor Helsedirektoratet for å få helseforetakene til i større grad å bistå etaten med fremskaffelse av spesialisterklæringer. Dette er særlig aktuelt på yrkessykdomsområdet, der det ofte er nødvendig med utredning både fra en organspesialist og en arbeidsmedisiner.

Når det gjelder behandling av saker hvor det foreligger krav både overfor Arbeids- og velferdsetaten og Statens pensjonskasse, er det utarbeidet en samarbeidsrutine for felles innhenting av spesialisterklæringer.

Personell som har deltatt i internasjonale operasjoner blir ikke prioritert foran andre brukere av Arbeids- og velferdsetaten. Som en del av Regjeringens handlingsplan ”I tjeneste for Norge” har Arbeids- og velferdsetaten likevel gjennomført en rekke tiltak for å øke kompetansen og oppmerksomheten knyttet til veteraners særskilte utfordringer og behov. I tillegg er interne saksbehandlingsrutiner endret og samhandlingen med eksterne aktører - som Forsvaret og Statens pensjonskasse - styrket.