Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:436 (2012-2013)
Innlevert: 07.12.2012
Sendt: 10.12.2012
Besvart: 18.12.2012 av landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Hva vil statsråden bidra med for å styrke norsk juletreproduksjon?

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Svar

Trygve Slagsvold Vedum: Pyntegrøntnæringen, og spesielt juletreproduksjon, er en primærproduksjon i landbruket med stort potensial. Næringen har ambisjoner om en mangedobling av produksjonen av juletrær. Produksjon og salg av juletrær kan gi god økonomi også på mindre eiendommer. Juletre- og pyntegrøntnæringen gir et verdifullt økonomisk bidrag til bønder og skogeiere som ønsker flere inntektsmuligheter fra sin eiendom.

Analyser viser at behovet er forventet å øke med rundt 20 millioner trær i Europa innen 2020. Norsk juletreproduksjon kan skilte med mange fordeler i det europeiske markedet. Norsk juletreproduksjon har strengere krav til bruk av sprøytemidler enn i mange andre land. Norske planteskoler, i samarbeid med bl.a. Stiftelsen Det norske Skogfrøverk, har arbeidet lenge med å få frem plantemateriale spesielt egnet for juletreproduksjon. Det er fjelledelgran som antas å ha størst potensial for å bli det nye ”juletreslaget” i Europa. Sør- og Vestlandet og områdene rundt Oslofjorden, er blant de regionene i Europa der fjelledelgrana utvikler de beste egenskapene som juletre.

Næringen har gode forutsetninger for å kunne lykkes med å nå sine ambisjoner. Næringen har utviklet seg mye de siste 10-15 årene. Behovet for juletrær i det norske markedet tilsvarer i underkant av 2 millioner trær. Juletreprodusentene har de siste årene plantet rundt 1,5 millioner trær til juletreproduksjon.

Den største utfordringen er å få flere produsenter som sammen kan utvikle profesjonelle og robuste produksjons- og markedsordninger. De ivrigste har startet, men veksten i antall produsenter har flatet ut.

Næringens egen organisasjon Norsk Juletre – rådgivning juletre og pyntegrønt, som er en del av Norsk Landbruksrådgivning, spiller en viktig rolle i utviklingen på området. Det er de som er nærmest til å formidle kunnskap om juletreproduksjon og rammevilkår, og som kan få frem nye produsenter. Norsk Juletre har om lag 400 medlemmer, som er en betydelig andel av juletreprodusentene i Norge. Juletre- og pyntegrøntnæringen er en forholdsvis ung næring i Norge. Det er også en næring med få aktører. Arbeidet til Norsk Juletre er i hovedsak rettet mot potensielle produsenter og nyetablerte produsenter som er i en etableringsfase.

Departementet har bidratt med tilskudd til rådgivningstjenestene for juletre og pyntegrønt gjennom Norsk Landbruksrådgivning. I år har jeg i tillegg innvilget søknad om noe støtte til drift av organisasjonen over statsbudsjettet. Det er likevel slik at organisasjonen er og i hovedsak bør være brukerfinansiert.

Jeg vil videre peke på at skogfond, som er et hovedvirkemiddel for bærekraftig skogbruk og som gir skattefordel ved bruk, også kan benyttes til etablering/reetablering av felt for juletre- og pyntegrøntproduksjon. Skogfond med skattefordel kan brukes til en rekke tiltak herunder bl.a. planting, gjerding, gjødsling, jordbearbeiding og drenering, men ikke kvalitets- og produksjonsfremmende tiltak. Forutsetningen er at de aktuelle tiltakene utføres samme år som plantingen ble utført, eller innen påfølgende kalenderår.

Departementet bidrar også med midler til arbeidet ved Skogbrukets Kursinstitutt, Norsk institutt for skog og landskap og Stiftelsen Det norske Skogfrøverk. Dette er virksomheter som også leverer viktige faglige bidrag til utvikling av juletre- og pyntegrøntnæringen.