Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:437 (2012-2013)
Innlevert: 07.12.2012
Sendt: 10.12.2012
Besvart: 17.12.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): I Hedmark beslaglegges det store mengder av f.eks. øl, brennvin, tobakk, kjøtt mm. hver uke. De som blir tatt, får ofte en stor bot.
Hvorfor beslaglegges ikke kjøretøyet oftere enn det blir gjort, da dette er et verktøy for å utføre den kriminelle handlingen?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Jeg har innhentet informasjon fra Politidirektoratet i anledning spørsmålet. Politidirektoratet opplyser at Hedmark politidistrikt har et godt samarbeid med Tollvesenet, og ukentlig beslaglegges det til dels betydelige mengder smuglervarer, særlig alkohol og tobakksvarer. Inndragning av kjøretøy er et viktig virkemiddel ved bekjempelse av slik smugling.

Hedmark politidistrikt inndrar i løpet av året et betydelig antall kjøretøyer. Eksempelvis kan det nevnes at det i uke 49 er inndratt 3 kjøretøyer dels ved dom og dels gjennom forelegg. I tillegg er det tatt beslag i et kjøretøy som om kort tid vil bli forsøkt inndratt i forbindelse med pådømmelsen.

Ifølge Riksadvokaten vil inndragning av kjøretøy i første rekke være aktuelt ved grovere overtredelser av tolloven. Politidirektoratet opplyser at det i praksis innebærer inndragning hvor unndratte avgifter ligger fra kr. 80 – 100.000 eller mer, gjentatt smugling av en viss mengde varer, smugling som del av organisert kriminalitet eller ombygd kjøretøy med det formål å kunne benyttes til smugling. Riksadvokaten har opplyst at han flere ganger har understreket betydningen av inndragning i slike saker, senest ved sitt mål- og prioriteringsrundskriv for 2012.