Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:447 (2012-2013)
Innlevert: 11.12.2012
Sendt: 11.12.2012
Besvart: 19.12.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Veinettet i Bergen er overbelastet. Gode ringveiløsninger mangler fortsatt. Uhell kan medføre store forsinkelser. Mye trafikk går gjennom tunneler. Trafikkuhell i en eller flere tunneler er av de hendelser som ofte gir store køer over hele byen og mye ekstra utslipp. Tauebiler med blålys er tiltak som kan hjelpe for å rydde raskere opp i tunnelene. Det er ikke en oppgave for politi og lokalt brannvesen.
Vil statsråden se på løsning der SVV eller andre statlige enheter medvirker til å få plass en effektiv ryddeløsning?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Uhell og andre uønskede hendelser i et sterkt trafikkert vegnett, som i Bergen og Oslo, kan gi store forstyrrelser i trafikken i form av køer og forsinkelser. Dette kan føre til store kostnader for trafikanter og samfunn. Statens vegvesen legger derfor stor vekt på å ha en effektiv trafikkberedskap som kan takle denne typen uhell i trafikken.

Vegtrafikksentralene er en viktig del av denne trafikkberedskapen. For eksempel har en stor del av tunnelene i Bergen og Oslo kameraovervåking som gir vegtrafikksentralene rask informasjon om uhell og andre hendelser i tunnelene. Statens vegvesen har et godt samarbeid med politi, redningsetater og andre for å kunne medvirke til en rask løsning på problemer som oppstår som følge av forskjellige hendelser i trafikken. Videre prøver Statens vegvesen raskt å få kontakt med føreren i kjøretøy som får problemer i tunneler, og å hjelpe til med å kontakte bilbergingsselskaper.

Statens vegvesens håndbok 189 ”Trafikkberedskap” gir retningslinjer for etatens håndtering av hendelser på vegnettet. Den omfatter også beskrivelser av rolle- og ansvarsdeling mellom ulike myndigheter. Det er behov for ytterligere å forbedre samarbeidet mellom myndighetene, slik at forsinkelser som følge av uønskede hendelser i trafikken kan minimeres. Statens vegvesen vil i 2013 revidere håndboken for trafikkberedskap og i denne sammenhengen ta kontakt med alle berørte parter for å gå gjennom felles erfaringer, og ut fra disse foreslå forbedringer i rutiner for samarbeid og koordinering.