Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:456 (2012-2013)
Innlevert: 12.12.2012
Sendt: 12.12.2012
Besvart: 20.12.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Statens Veivesen meldte på sin hjemmeside 4.10.2012 om E39 Svegatjørn - Rådal at prosjektet har oppstart i 2014. I regjeringens forslag til statsbudsjett omtalt på side 103 under korridor 4 "evt. anleggsstart på prosjektet".
Kan statsråden redegjøre for faktisk status på dette prosjektet pr. desember 2012, de mange forsinkelser som på ulike måte har rammet prosjektet og forsinket oppstart, og opplyse når byggestart og ferdigstillelse nå faktisk påregnes?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Jeg viser til at det i Prop. 1 S (2012-2013) er lagt til grunn statlige midler og bompenger til forberedende arbeider og ev. anleggsstart på prosjektet E39 Svegatjørn – Rådal i 2013. Bompengene er avhengig av tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiert utbygging av prosjektet.

I St.meld. nr. 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010-2019 ble det lagt til grunn anleggsstart i første fireårsperiode med fullføring i siste seksårsperiode. Det viste seg imidlertid at reguleringsplanene for prosjektet måtte endres. Blant annet måtte løsningen i Rådalsområdet med kryss mellom E39 og rv 580 i fjell endres for å tilfredsstille kravene i tunnelsikkerhetsforskriften etter at denne ble satt i kraft. Reviderte reguleringsplaner for prosjektet ble vedtatt i Os kommune i juni 2012 og i Bergen kommune i september 2012. Fortsatt mangler imidlertid planavklaring for deponi av masseoverskudd fra tunnelene.

Arbeidet med ekstern kvalitetssikring av prosjektet (KS2) er i oppstartfasen. Samferdselsdepartementet vil legge fram saken fram for Stortinget så snart tilstrekkelige avklaringer foreligger.