Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:489 (2012-2013)
Innlevert: 13.12.2012
Sendt: 13.12.2012
Besvart: 18.12.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Hvor mye hadde formuesskatten innbragt i 2013 om man hadde satt alle formuesskattepliktige formuesverdier til markedsverdi og samtidig beholdt dagens øvrige rammer, og hvor mye kunne man kuttet formueskattesatsen dersom provenyet av formuesskatten i eksempelet ovenfor skulle vært uendret?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Spørsmålet tolkes slik at ligningsverdiene av primærbolig, sekundærbolig, næringseiendom og fritidseiendom skal settes til omsetningsverdi. Dette er formuesobjekter som etter gjeldende rett skal verdsettes lavere enn omsetningsverdi. Beregningene som ligger til grunn for anslagene nedenfor, tar ikke hensyn til at det også finnes andre formuesobjekter som av ulike årsaker er verdsatt lavere enn omsetningsverdi.

Provenyøkningen i 2013 av å øke ligningsverdiene av primærbolig, sekundærbolig, næringseiendom og fritidseiendom til omsetningsverdi anslås til 27,3 mrd. kroner påløpt sammenlignet med vedtatte 2013-regler. Omsetningsverdien av fritidseiendom er anslått ved å multiplisere ligningsverdien med fem. Dersom satsen i formuesskatten i tillegg reduseres fra 1,1 pst. til 0,39 pst., blir forslaget om lag provenynøytralt sammenlignet med vedtatte 2013-regler.

Beregningene er basert på Statistisk sentralbyrås skattemodell, LOTTE-Skatt. Datagrunnlaget for modellen er et utvalg fra Statistisk sentralbyrås inntektsstatistikk for husholdninger for 2010. Denne statistikken gir informasjon om sammensetningen av inntekt og formue for hele befolkningen. Datagrunnlaget er framskrevet til 2013. Beregningene kan være usikre bl.a. fordi datagrunnlaget ikke omfatter alle skattyterne og er sjablongmessig framskrevet. Modellen tar heller ikke hensyn til mulige endringer i atferden som følge av endringer i skattereglene.