Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:494 (2012-2013)
Innlevert: 13.12.2012
Sendt: 14.12.2012
Besvart: 21.12.2012 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Per-Willy Amundsen (FrP)

Spørsmål

Per-Willy Amundsen (FrP): Kan statsråden fremlegge regjeringens statustall for prisbildet i gassmarkeder relevant for verdien av norske petroleumsressurser, forventer regjeringen at situasjonen i USA vil påvirke globale gasspriser, og er det grunn til å tro at lave gasspriser i USA kan slå inn i prisbildet i Europa, og hvor stor andel av norsk gasseksport påvirkes av spottpris på gass i 2013, 2014 og de påfølgende 5 år?

Begrunnelse

Utvinning av skiferolje og –gass endrer nå USAs energivirkelighet. Oversikt over gasspriser i Norge, USA, EU, Kina og Japan viser store prissprik.

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: Det aller meste av norsk naturgass avsettes i det europeiske markedet, og det er således prisene i dette markedet som i hovedsak bestemmer norske gasseksportpriser og inntektene fra gasseksporten.

Norsk gass selges dels under langsiktige, oljeindekserte kontrakter og dels på noe kortere basis hvor prisen reflekterer markedsprisene på gass i Europa. Markedsprisene i Europa, målt mot referanseprisen NBP, har i år vært i overkant av 9 USD/mmBTU i gjennomsnitt, hvilket kan tilsvare om lag 2 kr/Sm3. Oljeindeksert gasspris har ligget i overkant av 11 USD/mmBTU (ca. 2,40 kr/Sm3), i henhold til data fra konsulentselskapet IHS CERA.

Til sammenligning kan nevnes at staten på SDØE sin gass i gjennomsnitt for de tre første kvartalene i 2012 har oppnådd en pris på i overkant av 2,30 kr/Sm3.

Prisnivået i USA er vesentlig lavere enn i Europa. På det laveste i år var den viktigste referanseprisen i USA (Henry Hub) under 50 øre/Sm3. Bakgrunnen for dette er i første rekke den sterke veksten i skifergassproduksjon USA, som i løpet av få år gått fra å være importør av gass til å bli selvforsynt med gass og hvor det nå også er utsikter til eksport av gass i form av LNG.

Utviklingen i USA vil påvirke de internasjonale gassmarkedene, men det er ikke sannsynlig at vi i Europa vil se en så negativ prisutvikling på gass som vi har sett i USA. En ting er at ukonvensjonell gassproduksjon i Europa ganske sikkert vil bli av langt mindre skala enn i USA og neppe stor nok til å forhindre at europeisk gassproduksjonen vil fortsette å falle. Importbehovet for gass til Europa vil dermed trolig øke.

Videre er det også usikkert hvor stor LNG eksporten fra USA vil bli. Foreløpig har bare et prosjekt fått alle nødvendige godkjennelser fra amerikanske myndigheter. LNG er også en dyr form for gass, LNG – prosjektene er kapitalintensive og transportkostnadene er høye. Leveransekostnaden for LNG fra USA i Europa vil derfor bli relativt høy, selv om produsentene, gjennom det amerikanske gassmarkedet, har tilgang til lavt priset gass. I det europeiske markedet må amerikanske produsenter konkurrere med gass eksportører som Norge og Russland, som har fordel av nærhet til markedet.

Ferske prognoser over markedsprisutviklingen (spot) i Europa som departementet har tilgang til, ligger på rundt 8 – 10 USD/mmBTU på 5 – 10 års sikt dvs. omtrent på det prisnivået vi har i dag. Dette er priser norske felt kan leve godt med.

Når det gjelder spørsmålet om hvor stor del av norsk gasseksport som er eksponert mot spottprisene, er dette forhold departementet ikke har førstehåndskunnskap om.

Avsetning av gass, herunder prising av gassen, er kommersielle anliggende for selskapene å avgjøre. Det en imidlertid kan si er at andelen gass i Europa som påvirkes av spottprisene har vært klart økende de siste årene og mange markedsanalytikere tror at dette er en trend som vil fortsette. Men dette behøver altså ikke bety at vi står overfor en fallende utvikling i gassprisene.