Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:495 (2012-2013)
Innlevert: 13.12.2012
Sendt: 14.12.2012
Besvart: 21.12.2012 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Per-Willy Amundsen (FrP)

Spørsmål

Per-Willy Amundsen (FrP): Tok Gassnova feil da de påpekte hvilken størrelse organisasjonen trenger for å utføre sin oppgave, og ville Mongstad rensing vært nærmere realisering om man hadde brukt større ressurser på prosjektet?

Begrunnelse

I en delvis hemmeligstemplet langtidsplan sendt til olje- og energiminister Terje Riis-Johansen 27. januar 2010 påpekte Gassnova at man trengte 66 egne ansatte – mer enn halvparten flere ansatte enn de hadde fått, «under forutsetning av at forberedelsesarbeidet i Mongstad fullskala skal gjennomføres med Gassnova i en utførende rolle». Antall ansatte i Gassnova er i dag langt unna en slik størrelse.
Det ønskes også besvart hvorvidt statsråden synes det er god organisering å ha innleide konsulenter i ledende stillinger i Gassnova, samt hvordan man sikrer at opparbeidet kunnskap forblir i gassnova når innleide konsulenter er i øverste ledende stillinger i selskapet.

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: I forkant av de ordinære budsjettproposisjonene til Stortinget, sender Gassnova SF sine vurderinger av budsjettbehovet for selskapet og de ulike CO2-håndteringsprosjektene til Olje- og energidepartementet. Basert på disse innspillene fremmer regjeringen sin anbefaling til Stortinget. Som representanten viser til påpekte Gassnova i et brev til Olje- og energidepartementet av 27. januar 2010 at selskapet ville få behov for betydelig flere fast ansatte dersom ”..forberedelsesarbeidet i Mongstad fullskala skal gjennomføres med Gassnova i en utførende rolle”. På dette tidspunktet var avtalen mellom Statoil og staten som nærmere regulerer planleggingsarbeidet frem mot investeringsbeslutning ikke inngått, og Gassnovas rolle i dette arbeidet dermed ikke fastlagt. Som redegjort for i Prop. 120 S (2010-2011) signerte Statoil og staten Steg 2 Utviklingsavtalen 5. april 2011. Det følger her at det er Statoil som skal stå for gjennomføringen og den daglige ledelsen av prosjektet. I etterfølgende budsjettinnspill har Gassnova lagt til grunn den organisering som følger av avtalen.

Ved opprettelsen av Gassnova SF sluttet Stortinget seg til at foretaket burde være ”..begrenset i størrelse og i størst mulig grad støtte seg til kompetente fagmiljøer for prosjektledelse, prosjektering, utbygging og drift av prosjektene”, jf. St. prp. nr. 49 (2006-2007) Samarbeid om håndtering av CO2 på Mongstad og Innst. S. nr. 205 (2006-2007). Samtidig er det i tildelingsbrevet til Gassnova lagt vekt på at foretaket er organisert på en måte som sikrer ivaretakelse og oppbygging av foretakets kompetanse og erfaring. Jeg opplever at styret leder selskapet på en god måte, basert på de forutsetningene og føringene som er gitt.

Arbeidet med realisering av fullskala CO2-håndtering på Mongstad er komplisert og kostbart. Regjeringen er opptatt av at man i prosjektet sikrer god balanse mellom fremdrift, kvalitetssikring og kostnadskontroll. Ved behandling av Meld. St. 9 (2010-2011) Fullskala CO2-håndtering sluttet Stortinget seg til regjeringens tilrådning om å bruke noe mer til på planleggings- og prosjekteringsarbeidet før det fremmes et investeringsunderlag. Det er regjeringens vurdering at gjeldende fremdriftsplan og ressursbruk balanserer de ulike hensynene i fullskalaprosjektet på en god måte.