Skriftlig spørsmål fra Torkil Åmland (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:497 (2012-2013)
Innlevert: 13.12.2012
Sendt: 14.12.2012
Besvart: 21.12.2012 av arbeidsminister Anniken Huitfeldt

Torkil Åmland (FrP)

Spørsmål

Torkil Åmland (FrP): Hva er årsaken til at arbeidsministeren nå vil kutte 2,2 millioner i støtten til prosjektet "Dagsverket" i Bergen, mens tilsvarende prosjekt i Trondheim får opprettholdt støtten på 1,5 millioner, og vil statsråden gjøre en ny vurdering av støtten til prosjektet i Bergen?

Begrunnelse

I Bergensavisen (BA) 13.12.d.å. fremgår det i en artikkel at NAV har kuttet støtten på 2,2 millioner til prosjektet Dagsverket i Bergen. Etter klage fra Dagsverket har arbeidsministeren opprettholdt NAVs vedtak.
Dagsverket er et lavterskeltilbud for rusavhengige som vil prøve seg i arbeidslivet. Tilbudet har stor betydning for de som er brukere av tilbudet. Prosjektet ble startet i 2004 som et samarbeid mellom Bergen kommune, NAV og ALF. Det har vært drevet på samme måte hele tiden, og har hatt gode resultater ved å få rusavhengige over på arbeid eller andre tiltak. Konsekvensen av kuttet fra NAV er at det kan bli vanskelig å drive tilbudet videre.
I følge artikkelen i BA har et liknende prosjekt i Trondheim fått opprettholdt sin støtte på 1,5 millioner. Dette prosjektet er startet etter modell av Dagsverket i Bergen, og har en relativt lik praksis.
Det kan virke som en urimelig forskjellbehandling når støtten kuttes på prosjektet i Bergen, og samtidig opprettholdes i Trondheim. Prosjektet i Bergen har bygget opp verdifull kompetanse og erfaring siden 2004, som kan gå tapt dersom prosjektet avvikles. Det betyr også at 10 plasser for rusavhengige kan bli nedlagt.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Som representanten Åmland sikkert er klar over, er det ikke Arbeidsdepartementet, men Arbeids- og velferdsetaten som gjør vurdering av og tildeler slike tiltaksmidler som det her spørres om.

Mange med rusproblemer står utenfor arbeidslivet og trenger et samordnet tilbud fra helsetjenesten og arbeids- og velferdsforvaltningen for å komme i arbeid og aktivitet. Regjeringen har utviklet flere tilbud og tiltak som er tilpasset denne målgruppen, blant annet gjennom Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse (2007-2012). Kvalifiseringsprogrammet og satsingen overfor brukere på legemiddelassistert rehabilitering (LAR) er også viktige lavterskeltilbud. I tillegg kan mange med rusrelaterte problemer nyttiggjøre seg Arbeids- og velferdsetatens ordinære tiltaksapparat.

Bevilgningen til arbeidsrettede tiltak i Arbeids- og velferdsetaten fastsettes gjennom de årlige statsbudsjettene. Tiltaksmidlene fordeles deretter av Arbeids- og velferdsdirektoratet til landets fylker, på bakgrunn av sentrale føringer, lokal brukersammensetting og situasjonen på arbeidsmarkedet. Hva slags tiltak som anses mest hensiktsmessig for den enkelte, og hvordan tiltakene konkret innrettes, vurderes lokalt ut ifra blant annet brukernes behov og etterspørselen på arbeidsmarkedet. Det er derfor ikke overraskende, eller i seg selv negativt, at tiltakstilbudet varierer noe fra sted til sted.

Det er et lokalt ansvar å tilpasse arbeidsmarkedstiltakene til de behov brukerne har. NAV Hordaland er ansvarlig for å tildele støtte til lokale tiltak i sitt fylke. Det vil verken være praktisk eller hensiktsmessig om jeg som statsråd skulle avgjøre søknader om støtte til tiltak i 19 ulike fylker med ulike behov og tilbud.

”Dagsverket” er et lavterskeltilbud for rusavhengige som vil prøve seg i arbeidslivet. Arbeids- og velferdsdirektoratet skriver:

”Dagsverket i Bergen er et tilbud om en frivillig og positiv aktivitet. Tiltaket er basert på et uforpliktende tilbud til dem som vil delta. I Trondheim er Dagsverket innrettet som et tiltak som skal få deltakere videre i andre tiltak, samt at det blir fokusert på muligheter til å komme ut i ordinært arbeid. Dagsverket i Trondheim kan vise til positive resultater når det gjelder overgang til både andre tiltak, utdanning og ordinært arbeid. NAV Hordaland vil fortsatt gi og utvikle tilbud til brukere med rusrelaterte problemer, men har valgt å utvikle andre eksisterende tiltak og utvikle nye tilbud overfor målgruppen.”

Jeg deler representanten Åmlands ønske om å sikre et godt tilbud til rusavhengige, slik at de får hjelp til å komme over i lønnet arbeid og aktivitet, eller hjelp til å mestre den jobben de allerede har. Regjeringen vil derfor videreføre og utvikle et tett samarbeid om arbeid, psykisk helse og rusproblematikk også etter at perioden for nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse har gått ut i 2012. Målet er at de som trenger det, skal få et godt, tilpasset tilbud om bistand som øker deres muligheter for deltakelse i arbeidslivet.