Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:498 (2012-2013)
Innlevert: 13.12.2012
Sendt: 14.12.2012
Besvart: 19.12.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Mange rød-grønne politikere hevder produktivitetsutviklingen i norsk økonomi er svært god. Man er mindre konkret på om dette tallet i hensyntar antallet personer som er i arbeidsfør alder med uføretrygd.
Kan finansministeren fremlegge oversikt over produktivitetsutvikling i offentlig sektor og sammenlignbare tall for «A/S Norge»?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: De siste 20 årene har veksten i BNP vært høyere i Norges fastlandsøkonomi enn i USA, eurolandene, Storbritannia og de andre nordiske landene. 2/3 av veksten i vår fastlandsøkonomi kan tilskrives økt arbeidsproduktivitet og 1/3 økt arbeidsinnsats. Veksten i produktiviteten i fastlandsøkonomien har vært om lag på linje med utviklingen i USA, Sverige og Storbritannia, men klart høyere enn for euroområdet og Danmark. Ved beregningen av produktivitet tar en utgangspunkt i anslag for alle utførte timeverk, også timeverk utført av uføretrygdede og personer som jobber deltid.

Veksten i produktiviteten varierer mellom næringer. Det kan skyldes konjunkturelle, forbigående forhold, men også forhold av mer strukturell karakter. Erfaringsmessig har for eksempel veksten i produktiviteten vært høy i næringer der arbeidskraft enkelt lar seg erstatte med teknologi, som i informasjons- og kommunikasjonsvirksomhet (IKT), finansierings- og forsikringsvirksomhet og innen varehandel. Til sammenlikning er det vanskeligere å erstatte arbeidskraften med teknologi innenfor undervisning og omsorg.

En stor del av de tjenester som produseres i offentlig forvaltning, blir ikke omsatt i et fritt marked. Det eksisterer derfor ingen markedspriser for disse tjenestene. Dette gjør det vanskeligere å beregne veksten i verdiskaping og produktivitet i offentlig sektor. Internasjonalt arbeides det med å utvikle metoder for slike beregninger. Statistisk sentralbyrå deltar i dette arbeidet. Det foreligger imidlertid fortsatt ikke tall for produksjonen i offentlig sektor hvor det er justert for kvaliteten på tjenestene som ytes. De tallene for produktivitet i offentlig forvaltning som framkommer i nasjonalregnskapet, bør derfor fortsatt brukes med varsomhet.

Det er et viktig mål for Regjeringen å styrke produktiviteten i norsk økonomi og å effektivisere offentlig sektor. Satsing på utdanning, forskning og bruk av ny teknologi er viktige bidrag. En velfungerende finansnæring og stabile rammevilkår er også avgjørende. En forutsigbar og forsvarlig økonomisk politikk, i tråd med handlingsregelen, er derfor viktig. Regjeringens arbeid med å styrke produktiviteten og å effektivisere offentlig sektor er nærmere omtalt i kapittel 6 i Nasjonalbudsjettet 2013.