Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:510 (2012-2013)
Innlevert: 14.12.2012
Sendt: 14.12.2012
Besvart: 19.12.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Det er behov for store investeringer i vannkraft. De regionale kraftselskapene er, med de eierbegrensninger som foreligger, stort sett eiet av kommuner og fylkeskommuner med små muligheter til å få tilført kapital. Statens pensjonsfond Norge (SPN) er forhindret fra å investere i selskapene fordi de ikke er børsnotert.
Vil statsråden vurdere å åpne for at SPN likevel kan foreta investeringer i de regionale kraftselskapene?

Begrunnelse

Behovet for investeringer i vannkraft de neste årene er stort. Dette er svært langsiktige, kapitalkrevende og viktige investeringer for å sørge for ren energi og reduserte klimautslipp og innfri Norges del av Europas ambisjoner på fornybar energi.
Med unntak av det statlig eide Statkraft er det alt vesentlige av norske vannkraftressurser eiet av kommuner og fylkeskommuner. Med lave driftsresultater og kraftig gjeldsvekst i kommunesektoren de seneste årene er det vanskelig å se for seg at kommunesektoren skal kunne bidra med den nødvendige kapitalen til selskapene. Mange har snarere gjort seg avhengig av stabile utbytter fra kraftselskapene sine. Økt opplåning er i mange tilfeller hverken ønskelig eller mulig.
Langsiktige investeringer i kraftbransjen fremstår dermed som et område som kan være interessant for Statens pensjonsfond Norge (SPN). SPN skal selvfølgelig foreta investeringer på rent forretningsmessig grunnlag og ut ifra egne vurderinger, men det fremstår imidlertid som lite hensiktsmessig at SPN er avskåret fra å investere i kraftaksjer fordi disse ikke er børsnoterte.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Statens pensjonsfond Norge (SPN) er en finansiell investor. Spørsmålet om fondets investeringsstrategi bør utvides til å inkludere unoterte aksjer bør derfor skje ut fra en bred og generell tilnærming, og ikke med utgangspunkt i en bestemt sektor.

Mandatet som departementet har fastsatt for Folketrygdfondets forvaltning av SPN åpner for at fondsmidlene kan investeres i selskaper som ikke er børsnotert (unoterte selskaper) i de tilfeller hvor styret har uttrykt en intensjon om å søke om notering på regulert markedsplass. Det er imidlertid ikke åpnet for at fondets midler kan investeres i unoterte aksjer på generell basis.

Spørsmålet om en bør åpne for investeringer i unoterte aksjer gjennom SPN, ville kreve en nærmere vurdering av hvilke egenskaper slike investeringer har og hvordan de antas å påvirke fondets avkastning og risiko. En forutsetning for å videreutvikle investeringsstrategien for SPN vil også være behovet for betryggende styring av andre typer risiko enn markedsrisiko, som for eksempel operasjonell risiko. Det må også tas hensyn til det betydelige behovet for å bygge opp kompetanse som vil oppstå om en åpner for nye investeringsområder. Et annet krav vil være behovet for en oppfølging av den operative forvaltningen som bidrar til at interessene til forvalterne er sammenfallende med formålet med fondets overordnede investeringsstrategi.

Dette er begrunnelsen for at departementet ikke nå vil åpne for slike investeringer.