Skriftlig spørsmål fra Bente Thorsen (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:527 (2012-2013)
Innlevert: 17.12.2012
Sendt: 18.12.2012
Besvart: 21.12.2012 av arbeidsminister Anniken Huitfeldt

Bente Thorsen (FrP)

Spørsmål

Bente Thorsen (FrP): Vikarbyrådirektivet gjøres gjeldende fra 01.01.13. Dette vil også gjelde for allerede inngåtte kontrakter som går langt inn i 2013 og som vanskelig kan reforhandles. Dette vil gi store økonomiske tap for bedrifter som er etablert for å leie ut arbeidskraft til offshore selskaper i perioder der disse har stor arbeidsmengde.
Vil statsråden sørge for at det blir gitt overgangsordninger for allerede inngåtte kontrakter?

Begrunnelse

I følge vikarbyrådirektivet så skal likebehandling av fast ansatte og vikarer gjøres gjeldende fra 1. januar 2013 uten at det er gitt overgangsordninger for allerede inngåtte avtaler som bedrifter har gjort for lang tid tilbake og som er gjeldende langt ut i neste år.
Direktivet vil påføre utleieselskapene høye kostnader og de tidligere inngåtte kontraktene inneholder ikke avtale om reforhandling av disse.
Dette kan gi fatale konsekvenser for denne bedriften og andre bedrifter som er i samme situasjon.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Forslag om å gjennomføre vikarbyrådirektivets hovedprinsipp om likebehandling ved utleie av arbeidstakere ble første gang sendt på alminnelig høring høsten 2010. En ny høringsrunde om tiltak for å sikre etterlevelse av likebehandlingsprinsippet ble gjennomført vinteren 2011/2012. Lovproposisjon ble fremmet for Stortinget i mars 2012.

Jeg mener at berørte næringer har hatt lang tid til å innrette seg på endringene i rettstilstanden ved utleie av arbeidstakere, som trer i kraft 1. januar 2013. Spørsmålet om overgangsordning ble for øvrig drøftet i lovproposisjonen (Prop 74 L (2011-2012)) i kapittel 18. Det ble konkludert med at det var grunn til å gi aktørene noe ekstra tid til å innrette seg på den nye bestemmelsen om innleiers solidaransvar. Dette gjennomfører ikke direktivkrav, og ikrafttredelse er fastsatt til 1. juli 2013.

Det ble i komitéinnstillingen (Innst. 326 L (2011-2012)) ikke reist innvendinger eller fremmet forslag fra noen av stortingspartiene på grunnlag av de vurderinger departementet redegjorde for i proposisjonen mht. iverksettelse av reglene.

Det vedtak som er truffet om ikrafttredelse er i tråd med bemerkningene i lovproposisjonen. Dette er også i tråd med EØS-komitéens vedtak 13. juli 2012 om innlemmelse av vikarbyrådirektivet i EØS-avtalen. Ifølge dette vedtaket trer direktivet i kraft for EFTA-statene 1. januar 2013. Det er denne frist Norge er folkerettslig bundet av.

På bakgrunn av dette planlegges det ikke ytterligere overgangsordninger.