Skriftlig spørsmål fra Kenneth Svendsen (FrP) til ministeren ved Statsministerens kontor

Dokument nr. 15:537 (2012-2013)
Innlevert: 18.12.2012
Sendt: 19.12.2012
Rette vedkommende: Fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren
Besvart: 09.01.2013 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud

Kenneth Svendsen (FrP)

Spørsmål

Kenneth Svendsen (FrP): Kan en statsråd uttale seg privat samtidig som vedkommende benytter regjeringens brevark eller lignende?

Begrunnelse

Det ønskes besvart i hvilken grad kan en statsråd ha flere "hatter", og i hvilken grad vedkommende kan uttale seg som privatperson. Det ønskes videre besvart hvilke retningslinjer som da eventuelt gjelder, slik at allmenheten skal kunne skille mellom når statsråden uttaler seg og når vedkommende som privatperson uttaler seg, og hva som er regjeringens politikk.

Rigmor Aasrud (A)

Svar

Rigmor Aasrud: Spørsmålet er videresendt fra Statsministerens kontor til meg for besvarelse.

Til det konkrete spørsmålet viser jeg til de etiske retningslinjene for statstjenesten, pkt. 3.3 Ansattes ytringsfrihet, hvor det bl.a. heter: "Statens brevhode og logo skal aldri brukes i privat korrespondanse."

Ifølge "Håndbok for politisk ledelse", gjelder de etiske retningslinjene tilsvarende for departementenes politiske ledelse så langt de passer. I tråd med dette skal en statsråd derfor ikke benytte statens brevhode eller logo i privat korrespondanse.

En statsråd i et departement har både en forvaltningsrolle og en partipolitisk rolle. Spørsmålet om korrespondanse knyttet til den partipolitiske rollen er blant annet drøftet i stortingsmelding nr. 32 (1997-98) Om offentlighetsprinsippet i forvaltningen.

Som i statsforvaltningen for øvrig vil statsråden ha den samme ytringsfrihet som enhver embets- og tjenestemann.

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet har ikke utarbeidet særskilte retningslinjer for statsråders adgang til å uttale seg som privatperson.

Som generell regel gjelder det at jo høyere man er plassert i virksomheten, jo mer påpasselig må man være med å presisere at uttalelsene er private, og ikke et uttrykk for et offisielt politisk syn. Dette vil selvsagt i særlig grad gjelde for en statsråd.