Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:539 (2012-2013)
Innlevert: 18.12.2012
Sendt: 19.12.2012
Besvart: 08.01.2013 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Fædrelandsvennen skrev fredag 14. desember om huseiere i Omdal ved Samkom i Vennesla som er redde for økt stråling pga. spenningsoppgradering av kraftlinjen som går over husene deres. Strålingen fra kraftledningen vil øke til 2,8 mikrotesla, syv ganger høyere anbefalt grense (0,4) fra Statens Strålevern. Statnett ser likevel ingen grunn til å hjelpe beboerne.
Vil statsråden se på saken og vurdere å iverksette avbøtende tiltak?

Begrunnelse

Statnett skal spenningsoppgradere kraftledningen gjennom Agder, mellom Støleheia i Vennesla og Bamble i Telemark. I 2011 ga Norges vassdrags- og energidirektorat Statnett anleggskonsesjon til å bygge om og oppgradere kraftlinja fra dagens 300 til 420 kilovolt. Man vil forsterke nettet mellom
Agder-fylkene og Grenland på bakgrunn av forventninger til at kraftoverskuddet i Sør-Norge vil øke i årene fremover.

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: I 2011 ga Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Statnett konsesjon til å bygge om og spenningsoppgradere eksisterende 300 kV kraftledning mellom Kristiansand og Bamble til 420 kV. Beboerne i Omdal i Vennesla var blant klagerne på NVEs vedtak, og det ble reist krav om avbøtende tiltak av hensyn til elektromagnetiske felt.

Departementet avgjorde klagesaken i april 2012. Departementet fant, i likhet med NVE, ikke grunn til å pålegge Statnett å sørge for avbøtende tiltak.

Spørsmålet om elektromagnetiske felt kommer ofte opp i kraftledningssaker. Statens strålevern er det ansvarlige fagorganet for slike spørsmål. De generelle retningslinjene for elektromagnetiske felt fremgår av St.prp. nr. 66 (2005-2006) på side 64:- Ved nyetablering av bygg, høyspentanlegg eller opprustning av slike anlegg bør en søke å unngå at bygg får magnetfelt over utredningsnivået på 0,4 µT. Høyere eksponering kan aksepteres dersom konsekvensene ved feltreduserende tiltak blir urimelig store.

- For nye hus ved eksisterende høyspentledninger er det aktuelle tiltak normalt å øke avstanden til ledningen. For nye ledninger er aktuelle tiltak normalt endret trase eller lineoppheng. Kostnadskrevende kabling på høyere spenningsnivåer eller riving av hus vil normalt ikke være aktuelle forebyggingstiltak.

- Magnetfeltnivået som tilsier utredninger (0,4 µT) betyr at en bør vurdere tiltak, men dette må ikke tolkes som en grense der tiltak alltid skal gjennomføres. Den enkelte sak må vurderes individuelt og andre viktige hensyn kan tilsi at det legges større eller mindre vekt på magnetfelt.Statens strålevern har uttalt at det ikke er påvist at det faktisk er noen sammenheng mellom belastning over utredningsnivået og helseskade.

Ved spørsmålet om det skal pålegges avbøtende tiltak må det vurderes om ulempene blir urimelig store.

Før oppgraderingen hadde boligene en beregnet gjennomsnittlig belastning over utredningsnivået. Det er opplyst i saken at spenningsheving fra 300 kV til 420 kV isolert sett vil føre til at strømmen i ledningen går ned, og dermed vil også det elektro-magnetiske feltet bli lavere. Med spenningsoppgraderingen øker kapasiteten. Overføres det mer energi enn tidligere, kan belastningen bli høyere etter oppgraderingen.

Beregningen av elektromagnetiske felt er ikke basert på dagens belastning. Med dagens belastning er det elektromagnetiske feltet vesentlig lavere enn det som er beregnet for boligene. I departementets vedtak er det tatt høyde for at feltstyrken kan øke frem mot 2020, og det er vurdert konsekvenser av at den beregnede maksimalstyrken skulle inntreffe.

Departementet la til grunn at kostnadene ved masteendring som avbøtende tiltak var urimelig store sammenlignet med de fordeler som oppnås. Dette er helt i tråd med gjeldende forvaltningsstrategi.

Statnett opplyser for øvrig at det er planlagt jordingstiltak ved garasjebygningen på Omdal. Foretaket beklager at dette arbeidet har blitt noe forsinket.

Jeg har forståelse for at de berørte beboerne i denne oppgraderingssaken er opptatt av spørsmålet om virkninger av elektromagnetiske felt. Jeg håper dette svaret til representanten derfor kan være klargjørende også for dem.