Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:543 (2012-2013)
Innlevert: 18.12.2012
Sendt: 19.12.2012
Besvart: 21.12.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Regjeringen har vedtatt at politiets nye beredsskapssenter skal legges til Alnabru. Statsbygg fikk i oppdrag av departementet å lage en konsekvensanalyse av de forskjellige tomtealternativene i Oslo-området.
Kan statsråden redegjøre for hvilke konfliktområder konsekvensanalysen konkluderte med for Alanabrualternativet, sammenlignet med andre tomtemuligheter, og hvilken tidsmessig fremdriftsplan konkluderte analysen med for Alnabrutomten?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Av de tomtene Statsbygg vurderte som aktuelle for nasjonalt beredskapssenter, var jernbanens tomt på Alna den som ble ansett til å være den mest egnede tomten med hensyn til beliggenhet og egnethet for formålet. Dette støttes også av Oslo politidistrikt. Gjennom nevnte kartlegging ble det også klart at konfliktpotensialet knyttet til Alna-tomten er langt lavere enn de andre tomtene som ble vurdert som aktuelle, som forholdet til naboer og kommunens plan for byutvikling i området m.m.

Regjeringen har besluttet at beredskapssenteret skal etableres på Alnabrutomten.

For å sikre hurtigst mulig framdrift i etableringen har regjeringen besluttet å bruke statlig reguleringsplan. Det vil ta om lag 5 år til beredskapssenteret står klart til bruk.