Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:544 (2012-2013)
Innlevert: 18.12.2012
Sendt: 19.12.2012
Besvart: 04.01.2013 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): I henhold til oppslag i FiskeribladetFiskaren 12. desember så har forslaget fra Fiskeridirektøren om å øke torskekvoten i åpen gruppe med 6 ekstra tonn, utelukkende i de sjøsamiske områdene, skapt stor irritasjon hos de andre fiskere i åpen gruppe. Det er viktig at man klarer å unnlate å forfordele noen fiskere foran andre all den tid at dette dreier seg om å kunne drive lønnsomt.
Vil statsråden foreta en grundig og kritisk gjennomgang av forslaget til tildeling og ikke bare sanksjonere fiskeridirektørens forslag?

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Svar

Lisbeth Berg-Hansen: Fisket etter torsk for fartøy i åpen gruppe er regulert som maksimalkvoter med garanterte kvoter i bunn fra årets begynnelse. Kvotene i åpen gruppe ble for 2012 satt litt for høyt og Fiskeridirektoratet måtte allerede 19. april 2012 stoppe fisket på maksimalkvotene i åpen gruppe. Fisket kunnet etter dette likevel fortsette innenfor garanterte kvoter. Status per uke 49 var at åpen gruppe har overfisket gruppekvoten med rundt 3500 tonn torsk. Dette innebærer at gruppen har fått nyte godt av økningen i totalkvoten for 2013 på forskudd.

For å hindre en tidlig stopp i fisket på maksimalkvotene i åpen gruppe, og for ikke å styre mot et overfiske av gruppekvoten for 2013, er maksimalkvotene som gjaldt i 2012 videreført i 2013 og det er gitt en liten økning i de garanterte kvotene.

Det har siden 2011 vært avsatt 3000 tonn torsk til oppfølging av kystfiskeutvalget. Dette er en ordning hvor eiere av merkeregistrerte fartøy i Finnmark, Nord-Troms og øvrige kommuner i Troms og Nordland som er omfattet av det geografiske virkeområdet til Sametingets søkerbaserte tilskuddsordning, kan fiske tilleggskvoter i åpen gruppe.

Ettersom bare deler av avsetningen har vært utnyttet de siste årene, er det rom for å øke tilleggskvoten som har vært på seks tonn i 2011 og 2012.

Fiskeridirektoratet hadde i forslaget til reguleringsmøtet foreslått at kvotetillegget på torsk til fartøy som deltar i fisket på kystfiskekvoten skulle økes fra seks til åtte tonn. Under behandlingen i reguleringsmøtet framkom det at Sametinget ønsket en økning i kystfiskekvoten for hvert enkelt fartøy på 10 tonn. Norges Fiskarlag støttet Fiskeridirektoratets forslag under behandlingen i reguleringsmøtet.

Med bakgrunn i innspillene på reguleringsmøtet og at ordningen ikke helt har gått seg til, endret Fiskeridirektoratet sitt forslag om at kvotetillegget på torsk til fartøy som fisker på kystfiskekvoten økes fra 6 til 12 tonn for 2013.

Jeg er enig med Fiskeridirektoratet i at det er rom for en økning i tilleggskvoten i åpen gruppe for eiere av merkeregistrerte fartøy i virkeområdet til Sametingets søkerbaserte tilskuddsordning. Dette vil bidra til at ordningen oppnår tilsiktet effekt. I reguleringen for 2013 er tilleggskvoten fastsatt til 12 tonn.

Fiskeriforvaltningen skal søke å regulere fisket slik at de fastsatte kvotene blir tatt, herunder også at de fastsatte avsetninger. Dersom det viser seg at avsetningen ligger an til å bli overfisket, kan fisket bli stoppet. Tilsvarende kan avsetningen refordeles dersom kvoteutnyttelsen viser seg å bli lavere enn forventet.