Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:565 (2012-2013)
Innlevert: 19.12.2012
Sendt: 20.12.2012
Besvart: 04.01.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Hvordan har statsråden gjennomført de tiltakene i regjeringens Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012 hun har ansvar for; hvordan vurderer statsråden effekten av disse tiltakene; hva gjør statsråden for å sikre at domstolene i tilstrekkelig grad benytter barnehusene, hva gjør statsråden for å sikre god statistikk om vold mot barn og vold i nære relasjoner før ny straffelov trer i kraft, og mener statsråden justis- og beredskapsdepartementets arbeid på dette området er tilstrekkelig?

Begrunnelse

Det vises til statsråden svar i Dokument nr. 15:1542 (2011-2012), hvor hun skriver:

"En fremskaffelse av mer detaljert statistikk innenfor dette område vil kreve endrede registreringsrutiner og nye straffesakssystemer. Dette vil bli vurdert i forbindelse med innføringen av den nye straffeloven."

og statsrådens svar på budsjettspm. 250 fra Finanskomiteen/Høyres fraksjon av 15. okt. 2012 vedr. ikrafttredelse av ny straffelov
Hvor statsråden skriver:

"Med foreliggende fremdriftsplan forventer Regjeringen at ny straffelov vil kunne tre i kraft innen 1.1.2017. Departementet vurderer om det er ytterligere bestemmelser i straffeloven 2005 som bør tre i kraft ved at de tas inn som endringer i straffeloven av 1902."

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Handlingsplanen mot vold i nære relasjoner 2012 inneholder 23 tiltak for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner. Justis- og beredskapsdepartementet står ansvarlig for til sammen ni tiltak. Samtlige av disse er igangsatt og tre tiltak er allerede ferdigstilt.

I oktober fikk jeg overlevert en omfattende og grundig evaluering av statens barnehus samt en rapport fra en arbeidsgruppe som har gjennomgått reglene for dommeravhør. Disse rapportene vil danne grunnlag for det arbeidet vi nå går i gang med for å videreutvikle barnehusmodellen, herunder gjennomføringen av dommeravhør. En vurdering av eventuelle retningslinjer for bruk av barnehus til dommeravhør vil inngå som en del av oppfølgingsarbeidet.

God og kontinuerlig statistikk er vesentlig for å synliggjøre vold i nære relasjoner og gir en viktig indikasjon på utviklingstrender. Halvårig rapportering fra Politidirektoratet gir oversikt over utviklingen i antallet anmeldelser basert på straffesaksregisteret STRASAK. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) er gitt i oppdrag å gjennomføre en landsomfattende undersøkelse om vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep. Det vil kunne være aktuelt å vurdere hvorvidt slik undersøkelser kan gjennomføres jevnlig.

Regjeringen skal forsterke innsatsen mot vold i nære relasjoner. Etter min oppfatning trenger vi en politisk behandlet plattform for det videre arbeidet. Stortinget vil derfor få seg forelagt en egen melding om vold i nære relasjoner våren 2013. Stortingsmeldingen vil inneholde status for innsatsen mot vold i nære relasjoner og angi retningen for det videre arbeidet på dette området. Stortingsmeldingen skal følges av en fireårig handlingsplan der Stortingets føringer legges til grunn for utforming av tiltakene.