Skriftlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:571 (2012-2013)
Innlevert: 20.12.2012
Sendt: 28.12.2012
Besvart: 07.01.2013 av arbeidsminister Anniken Huitfeldt

Anette Trettebergstuen (A)

Spørsmål

Anette Trettebergstuen (A): Hva blir konsekvensene ved å miste offentlig tjenestepensjon sent i yrkeskarrieren og i stedet få den dårligste innskuddsordningen som er tillatt i privat sektor?

Begrunnelse

Illustrer gjerne svaret med konkrete eksempler på pensjonstap for ansatte i offentlige barnehager som blir konkurranseutsatt og privatisert.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Det er flere pensjonsmessige konsekvenser av å slutte i virksomhet med offentlig tjenestepensjon. For det første vil man miste retten til AFP i offentlig sektor. For det andre vil opptjente rettigheter omgjøres til en såkalt oppsatt rett, noe som kan ha konsekvenser for kravet til hvor lang tjenestetid man må ha for å få full pensjon. For det tredje vil man fra det tidspunktet man slutter i en virksomhet med offentlig tjenestepensjonsordning ikke lenger få opptjening i denne tjenestepensjonsordningen, men i den pensjonsordningen som den nye virksomheten tilbyr sine ansatte. Den totale effekten avhenger av hvor lenge man har tenkt å stå i arbeid og hvilken opptjening man har i den offentlige tjenestepensjonsordningen når man slutter.

AFP i offentlig sektor er videreført som en tidligpensjonsordning i alderen 62-66 år. I motsetning til ny AFP i privat sektor, har AFP i offentlig sektor bare en verdi for den enkelte dersom man velger å slutte i jobben før fylte 67 år. For en person med en årslønn på 450 000 kroner, vil AFP være i størrelsesorden 244 000 kroner årlig i alderen 62-64 år og 297 000 kroner i alderen 65-66 år. En person med en årslønn på 350 000 kroner får en AFP på rundt 200 000 kroner i alderen 62-64 år og 231 000 kroner i alderen 65-66 år. Verdien av AFP er derfor avhengig av både lønn og ved hvilken alder man slutter å jobbe.

Personer som har rett til offentlig AFP kan gå av med full pensjon fra fylte 62 år. Personer som ikke har rett til offentlig AFP kan ta ut alderspensjon fra folketrygden fra fylte 62 år. Årlig pensjon blir lavere jo tidligere den tas ut. Alderspensjon fra folketrygden kan bare tas ut før 67 år dersom opptjeningen er tilstrekkelig høy. Personer med lav opptjening vil dermed miste retten til å få full pensjon fra fylte 62 år dersom de slutter i virksomhet med offentlig AFP.

Når man slutter i en virksomhet med offentlig tjenestepensjonsordning omgjøres opptjente rettigheter til en oppsatt rett som utbetales fra fylte 67 år. Dersom man er medlem i en offentlig tjenestepensjonsordning når man tar ut pensjon, har man rett på full pensjon hvis man har minst 30 års tjenestetid. Full pensjon fra en oppsatt rett har normalt høyere krav til tjenestetid, opptil 40 år. Personer som slutter i en virksomhet med offentlig tjenestepensjonsordning kan dermed få redusert verdien av opptjent pensjon. Størrelsen på reduksjonen er avhengig av alder, aldersgrensen i stillingen og tjenestetiden når de slutter. For eksempel vil en person som får økt kravet til tjenestetid for å få full pensjon fra 30 til 40 år, få inntil 25 prosent lavere bruttopensjon.

Fra man begynner i en ny virksomhet vil opptjening til tjenestepensjon skje i pensjons-ordningen til den nye virksomheten. Årlig opptjening i den nye ordningen kan være høyere eller lavere enn årlig opptjening i offentlig tjenestepensjon. Offentlig tjenestepensjon er videreført som en sluttlønnsbasert, brutto, samordningspliktig pensjonsordning med full opptjening etter 30 år. Årlig opptjening i en slik ordning er ikke veldefinert. Effekten av opptjening er avhengig av antall opptjeningsår, individuell lønnsutvikling og forholdet mellom brutto tjenestepensjon og folketrygdens alderspensjon. Enkelte vil ikke få noen økning i tjenestepensjon ved å stå i jobb etter for eksempel 60 år, mens andre kan få økt pensjonen betydelig for hvert år man står i arbeid etter 60 år. En innskuddsordning i en privat bedrift vil alltid gi høyere pensjon jo lenger man står i arbeid, men økningen er avhengig av innskuddssatsene og årlig avkastning. 10 års opptjening i en innskuddsordning med minimumssatser vil med en årslønn på 400 000 kroner, gi om lag 6500 kroner årlig pensjon i 10 år.

Det er altså ikke mulig å gi noe entydig svar på hva som er de pensjonsmessige konsekvensene av å miste offentlig tjenestepensjon sent i yrkeskarrieren. Personer som står i jobb til 67 år eller lenger, og som har full opptjening i offentlig tjenestepensjon når de slutter i offentlig sektor, vil få høyere samlet pensjon ved å få opptjening i en innskuddsordning i privat sektor mot slutten av yrkeskarrieren. Personer som ikke har full opptjeningstid i offentlig tjenestepensjon når de slutter i offentlig sektor, vil imidlertid kunne få en betydelig reduksjon i samlet pensjon som følge av at de slutter. Dette gjelder spesielt de som hadde planer om å ta ut offentlig AFP.