Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:572 (2012-2013)
Innlevert: 21.12.2012
Sendt: 28.12.2012
Besvart: 08.01.2013 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): I Stortinget 26.10.11 hevdet statsministeren at statsbudsjettet tar hensyn til oljeinvesteringene. Blir det økte oljeinvesteringer må budsjettet korrigeres ned slik at man utjevner svingninger i økonomien, sa han. Regjeringen har ikke latt seg påvirke av at oljenæringen øker investeringsanslaget med ca. 14 mrd. etter at budsjettprosessen i regjeringen ble avsluttet.
Hvor store avvik i forventede investeringer må til før regjeringen bevisst vil endre vedtatt oljepengebruk i statsbudsjettet?

Begrunnelse

I Stortingets spørretime 26.okt 2011 uttalte statsministeren følgende:

"Det som er utfordringen i Norge, er den totale pengebruken. Blir den totale pengebruken for stor, kan vi få økte renter, problemer i industrien og i norsk næringsliv. På den annen side, hvis det er for lav pengebruk, kan vi få økt ledighet. Derfor må vi ha evne til både å bruke mye penger i dårlige tider og å holde noe igjen på pengebruken i gode tider. Det er det vi bruker statsbudsjettet til. Da er det helt riktig at det i og for seg ikke spiller noen rolle om vi investerer i det ene eller i det andre. Derfor er det også feil å si at vi ikke tar hensyn til oljeinvesteringene.
Hvis det er store oljeinvesteringer, store private investeringer, gir det mindre rom for offentlige investeringer. Hele poenget er jo nettopp at vi skal bruke de offentlige budsjetter til å utjevne svingningene i privat økonomi."

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Ifølge referatet fra Stortinget 20.10.2011 sa statsministeren bl.a. følgende: ”Hvis det er store oljeinvesteringer, store private investeringer, gir det mindre rom for offentlige investeringer. Hele poenget er jo nettopp at vi skal bruke de offentlige budsjetter til å utjevne svingningene i privat økonomi”. Statsministeren omtalte med andre ord budsjettets rolle i konjunkturstyringen generelt og ikke forholdet til oljeinvesteringene spesielt. Et viktig formål med handlingsregelen er nettopp å jamne ut svingningene i økonomien og understøtte styringen av den.

Når det gjelder oljeinvesteringene vises det til Nasjonalbudsjettet 2013, som ble lagt fram 8. oktober 2012. I Statistisk sentralbyrås investeringstelling for oljeutvinning og rørtransport fra 3. kvartal i fjor, som ble publisert 6. september 2012, anslås investeringene i sektoren til 204 mrd. kroner i år. Investeringstellingen for 4. kvartal, som ble publisert i desember, ga et anslag på 207,8 mrd. kroner i 2013, dvs. knapt 4 mrd. kroner høyere enn anslaget fra investeringstellingen i 3. kvartal.

De kvartalsvise investeringstellingene til SSB bygger på den informasjonen som er tilgjengelig på tellingstidspunktet. Anslagene for det enkelte år vil derfor normalt øke fra kvartal til kvartal gjennom året før investeringsåret, selv om det også finnes år med et annet forløp. For å vurdere informasjonen i investeringstellingene bør en se tallene i lys av hvor mye de i gjennomsnitt har avveket fra de faktiske investeringene i investeringsåret. Dersom det korrigeres for den gjennomsnittlige treffsikkerheten i perioden 1991 - 2011, var anslaget for petroleumsinvesteringene i 2013 ikke høyere i tellingen for 4. kvartal i fjor enn i tellingen for 3. kvartal.

Utformingen av den økonomiske politikken må ta utgangspunkt i en helhetlig vurdering av den økonomiske situasjonen. I nasjonalbudsjettene gjør regjeringen rede for sine anslag for den økonomiske utviklingen, herunder utviklingen i husholdningenes forbruk, investeringene i fastlandsøkonomien og andre forhold av betydning for produksjon, sysselsetting, arbeidsledighet mv. Oljeinvesteringene er en av flere viktige størrelser som påvirker det økonomiske forløpet. Finansdepartementet vil vurdere anslagene på nytt i Revidert nasjonalbudsjett 2013 i mai 2013.