Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:589 (2012-2013)
Innlevert: 28.12.2012
Sendt: 28.12.2012
Besvart: 08.01.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Stortinget vedtok i 1998 utbyggingen av E18 Gutu-Kopstad og Kopstad–Gulli i Vestfold, strekningene ble åpnet i oktober 2001 og desember 2007. Prosjektene skulle delvis bompengefinansieres.
Kan jeg be om å få en oversikt over hvor mye man har fått inn i bompenger og fordeling til drift/innkreving og renteutgifter fordelt på hvert år, og ber også om å få en spesifisering over hvor mye staten har bidratt med og hvordan/når de statlige bidragene er utbetalt til prosjektene, og vil innkrevingen avsluttes i 2013 som forutsatt?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Bompengeinnkrevingen knyttet til prosjektet E18 Gutu – Helland – Kopstad startet opp 2. januar 2002, jf. St.prp. nr. 57 (1997-98). Som følge av vedtak om at inntekter fra eksisterende bomstasjoner i Sande også skulle delfinansiere byggingen av prosjektet E18 Kopstad – Gulli, ble takstene økt med 50 pst. fra og med 7. januar 2004, jf. St.prp. nr. 78 (2002-2003). Etterfølgende tabell gir en oversikt over innkrevde bompenger, driftskostnader og brutto finanskostnader for årene 2002-2011.

Mill. kr

Ar

Brutto

bompengeinntekûer

Driftskostnader

Brutto

finanskostander

2002 r32,7 10,4 62,8

2003 136,0 10,8 53,2

2004 201,4 13,4 38,1

2005 2L6,5 15.0 37,4

2006 221,5 15,5 45,9

2007 150,1 12,2 58,0

2008 236,7 17,7 60,1

2009 236,3 16,1 30,6

20t0 239,2 17,6 23,4

20rt 248,6 20,0 t9,2

Statens bidrag til utbyggingen av E18 Gutu - Helland - Kopstad var som følger:

Mill. kr

Ar Statlige

bevilgninger

L994 38

1995 135

1996 180

1997 287

1998 397

1999 330

2000 293

2001 205

2002 35

2003 38

Statens bidrag til utbyggingen av 818 Kopstad - Gulli har vært som følger:

Mill. kr

Ar Statlige

beviþninger

2006 t45

2007 255

2008 100

2009 63

2010 40

2011 40

I St.prp. nr. 78 (2002-2003) ble det lagt til grunn at den samlede innkrevingstiden i bomstasjonene i Sande ville bli om lag 15 år, dvs. fram til januar 2017. Oppdaterte prognoser tilsier at innkrevingen kan avsluttes i 4. kvartal 2013.

Lenke til svaret med tabell i pdf-format