Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:602 (2012-2013)
Innlevert: 07.01.2013
Sendt: 08.01.2013
Besvart: 14.01.2013 av landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): I en kronikk og et redaksjonelt oppslag i DN slår Norsk institutt for skog og landskap fast at man ikke har oversikt over eierskapet til eiendommer med så mye som 11 % av Norges areal. Problemet stammer iht. artikkelen fra en tid da utmarksressursene ikke hadde samme økonomiske verdi som i dag og at man dermed ikke la vekt på å kartlegge eierskapet på 60-tallet da Økonomisk kartverk ble produsert.
Er statsråden enig i at utfordringen er så stor og hvilke tiltak vil han i så fall iverksette for å bedre oversikten?

Begrunnelse

En avklart eiendomsrett til arealene er helt nødvendig og en klar forutsetning for en god og optimal utnyttelse av ressursene. Det oppgis store verdier i form av utmarksbeite, jakt, potensiell småkraftutbygging og mulige rettigheter til mineraler i artikkelen. Dette er potensiell verdiskaping som distriktene der utfordringen er størst, går glipp av eller blir vanskeliggjort når eiendomsrettslige forhold ikke er klarlagt.

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Svar

Trygve Slagsvold Vedum: Jeg er enig i at utfordringene i forhold til eierskap til utmark er store. I 2009 ble derfor arbeidet som nå er lagt fram igangsatt etter et initiativ fra Landbruks- og matdepartementet.

Matrikkelen er Norges offisielle eiendomsregister og bør etter min oppfatning kunne gjenspeile eierforholdene i Norge på en god måte. At forholdsvis store arealer på landsbasis har ukjent eierstatus vanskeliggjør arbeidet med en effektiv utnyttelse av utmarka og kan på sikt svekke tilliten til Matrikkelen. Eieropplysninger til eiendommer med utmarksareal bør kunne innhentes på en enkel og kostnadseffektiv måte. Dette har betydning både for det offentlige (inkl. forvaltningen) og andre som ønsker å utnytte arealressursene til reiselivsprosjekter, jakt, fiske, beite o.l.

Det er mange årsaker til at Matrikkelen er ufullstendig, alt fra uklare eiendomsgrenser, tvister, dødsbo, manglende tinglysing av skjøter, teknisk utvikling hvor data har blitt borte i konverteringsprosesser m.m. Historisk har ikke utmarksressursene i alle områder blitt vurdert som like økonomisk interessante som i dag. Dessuten har flerbruk av ressursene fungert godt lokalt, og dermed har ikke entydige eiendomsforhold vært ansett som avgjørende for utnyttelse av ressursene. I forbindelse med opprettelsen av økonomisk kartverk på 60-tallet ble andre mer sentrale arealer/eiendommer prioritert når man skulle kartlegge uklare eiendomsforhold.

Arbeidet til Norsk institutt for skog og landskap og Statistisk sentralbyrå (rapport 14/2012) viser bl.a. at det er behov for å bedre dokumentasjonen av eierforholdene knyttet til utmarksressursene. Også undersøkelsen foretatt blant landets kommuner (NIVI Rapport 2011:6) peker i samme retning. På spørsmål om hvilke hovedområder Statens kartverk bør prioritere, svarte et flertall på 63 % av kommunene at kvalitetsheving av innholdet i Matrikkelen var det viktigste. Denne undersøkelsen hadde en svarprosent blant kommunene på 83 %.

I utmarksrapporten ble 372.300 eiendommer og enkelteiger over 5 dekar analysert over hele landet. Analysen viste bl.a. at det mangler eierinformasjon for 11 % av Norges landareal. Disse arealene omfatter stort sett eiendomsteiger med ukjent status i Matrikkelen. Det er ikke registrert gårds- og bruksnummer på disse eiendomsteigene, og man har derfor heller ikke informasjon om eier. Dette betyr imidlertid ikke at utmarksarealene er eierløse, men det mangler bl.a. opplysninger om eierne i det offisielle eiendomsregisteret i Norge.

Totalt sett bør mye av informasjonen gjennomgås i Matrikkelen. Hvilke deler som bør prioriteres bør undersøkes nærmere for å få mer kunnskap om manglene. Jeg mener dette er et viktig arbeid med tanke på å få en bedre utnyttelse av landets utmarksressurser, og vil ta saken opp med miljøvernministeren som er ansvarlig for Statens kartverk og Matrikkelen.