Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:607 (2012-2013)
Innlevert: 08.01.2013
Sendt: 08.01.2013
Besvart: 15.01.2013 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Hvor mange seilingsdøgn har hvert enkelt fartøy i Sjøforsvarets struktur, hver fartøyklasse og henholdsvis Kysteskadren og Kystvakten, samt Indre Kystvakt, hatt i nordområdene i hvert av årene 2006-2012, samtidig som statsråden bes om å orientere hvor departementet setter den sørlige grense for hva som defineres som nordområdene?

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Nordområdene er regjeringens fremste strategiske satsingsområde. Forsvaret er en viktig del av denne satsingen. Det overordnede målet med nordområdesatsingen er å sikre fortsatt stabilitet og en bærekraftig utvikling. Militær tilstedeværelse i nordområdene med relevante kapasiteter er et sentralt sikkerhetspolitisk virkemiddel, som skal bidra til å opprettholde stabilitet og forebygge krisesituasjoner. Dette er blant annet en viktig årsak til at Forsvarets operative hovedkvarter ble lokalisert til Reitan, Kystvaktens ledelse samlet på Sortland, og vektleggingen av sjømilitær tilstedeværelse i nord.

Forsvaret opplyser at 65 grader nordlig bredde er fastsatt som den sørlige grensen for nordområdene for Sjøforsvarets fartøyer.

Det har vært betydelige endringer i Sjøforsvarets struktur siden 2006. Det blir derfor ikke riktig å sammenlikne statistiske data for aktiviteten i hele perioden. Kysteskadren og Kystvakten har gjennomgått betydelig modernisering og oppgradering. Strukturen er mindre, men har i dag større kapasitet. Eldre fartøyer har i perioden blitt faset ut, andre har blitt oppdatert, og nye fartøyer og nytt materiell har blitt faset inn. Dette muliggjør økt tilstedeværelse og styrket ivaretakelse av oppgavene i nordområdet. Fartøyenes økte aktivitet i nord har virket positivt inn på evnen til overvåkning, suverenitets- hevdelse og myndighetsutøvelse.

Deler av statistikken over aktiviteten i Kysteskadren er gradert informasjon, men Forsvaret opplyser at ca. 25 % av seilingsdøgnene de seneste årene har vært i nordområdene. Når det gjelder Kystvakten, opplyser Forsvaret at andelen patruljedøgn i nordområdene har vært i overkant av 60 %, med unntak av 2009, da den var ca. 57 % og 2012, hvor den er anslått til ca. 59 %. En grunn til at den falt under 60 % i fjor, var at Nornen-klassen av tekniske og sjøsikkerhetsmessige årsaker, ble beordret til havn i november. Hvert enkelt fartøy vil, når skadene har blitt utbedret, så raskt som mulig bli gjeninnsatt i operativ kystvakttjeneste.

I Kystvakten har sju av fartøyene i Ytre kystvakt, herav de fire helikopterbærende, og to av fartøyene i Indre kystvakt, primært operert i nordområdene. De to fartøyene i Reine-klassen har med virkning fra 2013 blitt overført fra Heimevernet til Sjøforsvaret, hvorav det ene til Kystvakten. Dette vil øke aktiviteten ytterligere.

I Kysteskadren gir innfasingen av nye fregatter og korvetter et svært moderne og styrket sjøforsvar med betydelig slagkraft og økt evne til tilstedeværelse i nordområdene. Med unntak av mineryddingsfartøyene, vil samtlige fartøyskategorier øke eller opprettholde aktivitetsnivået i 2013, sammenliknet med 2012. Samlet sett vil aktiviteten i Sjøforsvaret og aktiviteten i nordområdene øke i 2013.