Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:615 (2012-2013)
Innlevert: 08.01.2013
Sendt: 09.01.2013
Besvart: 17.01.2013 av landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Kan statsråden redegjøre for hvor mange som er blitt nektet erverv av konsesjonspliktige landbrukseiendommer de siste fem år?

Begrunnelse

Lov 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet etc.
Lovens hovedregel er konsesjonsplikt, men loven lister også opp de forhold som gir unntak fra konsesjonskravet, jf. lovens kapittel 3.
Forhold av betydning for om konsesjon skal gis følger av lovens kapittel 4.

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Svar

Trygve Slagsvold Vedum: Kommunens rapportering gjennom KOSTRA for 2012 foreligger ikke ennå.

For de fem årene 2007 til 2011 var det i alt 10 023 søknader om konsesjon for erverv av konsesjonspliktig eiendom. Av disse ble 293 avslått. Vi har ikke statistikk for hvor mange av disse som kan karakteriseres som landbrukseiendom.

Jeg kan ellers opplyse at det i mange konsesjonssaker settes vilkår for konsesjonen. Som eksempel nevner jeg at tallene for 2011 viser at det av 2374 søknader i alt, ble satt vilkår i 1197 av sakene. Av disse gjaldt 727 saker boplikt. Tallene viser at konsesjonsloven også gjennom de konsesjonsvilkårene som settes, er viktig med tanke på å oppnå eier- og bruksforhold i tråd med lovens formål.