Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:629 (2012-2013)
Innlevert: 10.01.2013
Sendt: 10.01.2013
Besvart: 15.01.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Det har oppstått betydelig strid mellom lokalsamfunn og politimesteren i Midtre Hålogaland etter at passtjenesten i Vest-Lofoten ble nedlagt. Et dårligere tjenestetilbud for befolkningen i Vest-Lofoten ifm. passtjenester medfører store praktiske og økonomiske ulemper.
Vil statsråden nå sørge for at det blir opprettet passkiosk ved Vest-Lofoten Lensmannsdistrikt slik at mer hensiktsmessige og smidige ordninger for befolkningen kommer på plass?

Begrunnelse

Etter innføring av biometriske passkiosker til kun 4 tjenestesteder i Midtre Hålogaland og nedleggelse av passtjenester ved Vest-Lofoten lensmannskontor, har det vært pågående strid gjennom flere år mellom lokalpolitikere i Lofoten og politimesteren i midtre Hålogaland.
Næringsliv og innbyggere har gjennom flere omganger protestert på de negative praktiske og økonomiske konsekvensene nedbyggingen av dette tjenestetilbudet har fått.
Politimesteren i Midtre Hålogaland har valgt en annen løsning enn de andre politimesterne i Nord Norge, som har opprettholdt et mer desentralisert tjenestetilbud, med utplassering av passkiosker på flere steder i distriktet. Lokale ordførere har hatt et positivt dialogmøte med statssekretæren i justisdepartementet i denne saken, hvorav departementet tilbydde politimesteren utplassering av en ekstra passkiosk til Vest-Lofoten lensmannsdistrikt etter en nærmere særskilt behovsvurdering.
Politimesteren konkluderte i brev til departementet at det ikke var tjenlig med tildeling av ny passkiosk og at det ikke var fremkommet formelle klager på tjenesten.
Gjennom henvendelse fra kommunene direkte til Vest-Lofoten lensmannskontor fremkom det at lensmannsdistriktet ikke fikk henvendelse fra politimesteren på hvorvidt det var fremkommet klager. Derimot viser lensmannen i brev til ordføreren i Vestvågøy til at klager på manglende passtjenester fremkommer tilnærmet daglig.
Fra Vestvågøy Kommunes flyktningeenhet alene fremkommer det et årlig forbruk på ca. kr 80 000,- for utførelse av passtjenester som følge av dagens ordning.
Dagens ordning kan neppe sies å være særlig effektiv bruk av offentlige ressurser og strider mot prinsippene om et best mulig og nært polititjenestetilbud til befolkningen. Ordningen er fordyrende og lite smidig.
I brev fra lensmannen i Vest-Lofoten til ordføreren i Vestvågøy fremkommer det at det mottas klager på bortfall av passtjenester tilnærmet daglig.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Jeg legger til grunn at det tilligger Politidirektoratet og stedlig politimester å treffe beslutning om hvordan politiet i det enkelte distrikt legger til rette for passutstedelse.

Denne saken har senest i april 2012 vært til behandling i departementet etter anmodning fra ordførerne i Vestvågøy, Flakstad og Moskenes kommune. Departementet kom på det tidspunktet til at det ikke var grunnlag for å instruere og ser ikke at saken stiller seg annerledes i dag.