Skriftlig spørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:669 (2012-2013)
Innlevert: 17.01.2013
Sendt: 17.01.2013
Besvart: 25.01.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): Hvordan kan statsråden bidra til at bomsatsene på E-18 gjennom Vestfold (sør) ikke blir så høye at bilister tvinges over på sideveiene og vil statsråden på regjeringens vegne foreta seg noe for å bidra til lavere passeringskostnad for borgerne i Vestfold, for eksempel ved å yte billige lån til bomselskapet?

Begrunnelse

Fremskrittspartiet ønsker å fjerne bompengene på hele E-18 gjennom Vestfold, men har ikke fått flertall for det på Stortinget. Derfor støtter vi selvsagt ethvert tiltak for å redusere bomavgiftene på strekningen.
Det arbeides hardt fra politikere i Vestfold for å redusere bomavgiftene på ny E-18 gjennom fylket. På et møte i departementet 16. januar åpnet departementet for å redusere bomsatsen etter ferdigstillelse av veien, forutsatt at kostnadene til bygging blir lave, trafikkveksten høyere enn forventet, lekkasjen til sideveiene ikke blir for stor og fastsettelsen av den endelige rentesatsen for lånet.
Samtidig vil 6 av 7 innkrevingspunkter være på plass allerede i 2014. Det betyr at Vestfolds innbyggere må betale høy sats i alle fall frem til nytt vurderingspunkt i 2017 i følge departementet. Allerede i dag vet vi at trafikkveksten på strekningen er høyere enn det som er lagt til grunn. Staten kan også yte billige lån til bomselskaper om den ønsker det.
Høye bomavgifter vil føre til at flere benytter seg av sideveiene, hvilket øker faren for trafikkulykker på disse veiene vesentlig.
Dersom departementet rent faktisk ønsker å bidra til at flest mulig benytter den nye E-18 og ikke bruker trafikkfarlige sideveier, er det viktigste bidraget å redusere bomsatsene fra oppstart.

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Fullføring av E18-utbyggingen i Vestfold er et høyt prioritert prosjekt, som vil være viktig både for innbyggere og næringsliv i Vestfold.
I sist framlagte proposisjon for E18-utbyggingen i Vestfold, Prop. 56 S (2010-2011) om utbygging og finansiering av E18 på strekningen Gulli – Langåker, var det lagt til grunn en samlet lettbiltakst på 77 kr i 2010-prisnivå. På grunn av kostnadsøkninger på strekningen Bommestad – Sky ble det i grunnlaget for den lokalpolitiske behandlingen i 2011 lagt til grunn en samlet lettbiltakst på 106 kr. Lokale myndigheter ga sin aksept til et slikt takstnivå, men ba Samferdselsdepartementet vurdere ulike tiltak for å redusere takstnivået.
Det legges i dag til grunn en lånerente på 6,5 pst. i bompengeproposisjoner. I arbeidet med proposisjonen for Bommestad – Sky har Samferdselsdepartementet åpnet for å bruke en lavere rentesats dersom det foreligger opsjonsavtale eller fastrenteavtale før proposisjonen behandles i Stortinget. Dette vil kunne senke takstnivået betydelig. Dersom renteavtale inngås etter at proposisjonen for siste etappe er behandlet og med lavere rente enn lagt til grunn i proposisjonen, kan det gi grunnlag for å justere ned takstene. Når siste etappe av E18 i Vestfold er ferdig utbygd og de endelige kostnadene og den reelle trafikken gjennom de sju bomstasjonene er kjent, vil departementet ta initiativ til en ny vurdering av takstnivået. Dette var også tema i møte mellom Samferdselsdepartementet og Vestfold fylkeskommune 16. januar 2013. Det er imidlertid ikke aktuelt med statlige lån til bompengeselskapene.
Problematikken rundt trafikkoverføring til sidevegnettet har vært kjent i hele planleggingsfasen. Det er derfor gjennomført en rekke fartsdempende tiltak for å bedre trafikksikkerheten på Ravegen. Statens vegvesen vil følge opp trafikkutviklingen på parallellvegnettet, og i samråd med lokale myndigheter vurdere ytterligere behov for tiltak når utbyggingen er ferdig.