Skriftlig spørsmål fra Morten Ørsal Johansen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:676 (2012-2013)
Innlevert: 17.01.2013
Sendt: 17.01.2013
Besvart: 28.01.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Morten Ørsal Johansen (FrP)

Spørsmål

Morten Ørsal Johansen (FrP): De forhold som er avdekket, blant annet gjennom media rundt Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet, er etter min mening alvorlige, og er med og skaper mistillit til Tilsynsrådets virksomhet, i tillegg til at det kan ha forkommet direkte lovbrudd.
Er statsråden kjent med de forhold som hittil er avdekket, og hvilke tiltak vil statsråden iverksettes for å rette på disse forhold?

Begrunnelse

Det er i den senere tid avdekket en rekke urovekkende forhold til hvordan Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet utøver sin gjerning. Det praktiseres hemmelighold av kommunikasjon mellom to offentlige organ, sladding av dokumenter som utleveres angjeldende parter og urovekkende utøving av tillagt myndighet.
Det er også blitt meg kjent at Tilsynsrådet over tid har praktisert ulovlig og i strid med Arkivloven. For dette er de nå også politianmeldt.
Jeg vil understreke dette forholdet er en tilleggsopplysning, og at jeg ikke ber statsråden kommentere en sak som er under etterforskning.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Et velfungerende tilsyns- og disiplinærsystem er viktig for å opprettholde den nødvendige tillit til advokatstanden. Reglene om organiseringen av tilsyns- og disiplinærorganene, herunder Tilsynsrådets uavhengige rolle, har blant annet som formål å sikre tilliten til tilsyns- og disiplinærsystemet både blant advokatene selv og i befolkningen for øvrig.
Justis- og beredskapsdepartementet er kjent med at det både fra media og enkeltpersoner til tider rettes kritikk mot Tilsynsrådet. Hvilke konkrete forhold representanten mener er avdekket den siste tiden er imidlertid noe uklart for meg. Departementet er ikke kjent med at det foreligger forhold som gir grunn til å trekke Tilsynsrådets dømmekraft og integritet i tvil. Jeg kan heller ikke kommentere konkrete saker som er til behandling i Tilsynsrådet eller domstolene.
Regjeringen nedsatte 11. januar 2013 et utvalg som skal foreta en bred gjennomgang av dagens regelverk for advokater og andre som yter rettshjelp (advokatlovutvalget). Utvalget skal blant annet se nærmere på dagens tilsyns- og disiplinærsystem for advokater. Utvalget har frist til 2. mars 2015 for å levere sine forslag.