Skriftlig spørsmål fra Ola Elvestuen (V) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:677 (2012-2013)
Innlevert: 17.01.2013
Sendt: 17.01.2013
Besvart: 25.01.2013 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Ola Elvestuen (V)

Spørsmål

Ola Elvestuen (V): Ser olje- og energiministeren ingen problemer, juridiske eller forvaltningsmessige, med å benytte en 19 år gammel konsekvensutredning som grunnlag for å gå i gang med petroleumsaktivitet i de åpnede delene av Nordland VI?

Begrunnelse

Forrige gang det ble gjennomført en åpningsprosess i nye områder for petroleumsvirksomhet på norsk sokkel var i 1994. Da ble det gjort en konsekvensutredning av Trøndelag I Øst, Nordland IV, V, VI og VII, Mørebassenget, Vøringbassenget I og II. Konsekvensutredningene som ble gjennomført da førte til at Mørebassenget, Vøringbassenget I og I, vestlige del av Nordland VI og deler av Nordland IV ble åpnet for oljevirksomhet.
Olje og Energiministeren sa på Sandefjordseminaret sitat "La oss i første omgang få mer aktivitet i allerede åpnet areal i det nordøstlige Norskehavet, inklusive åpnet del av Nordland VI. Dette kan skje fra høsten av."
Konsekvensutredningen som ligger til grunn for åpningen av Nordland VI er fra 1994, altså 19 år gammel. I mellomtiden har det funnet sted en stor teknologisk utvikling, regjeringen har vedtatt en betydelig kunnskapsinnhenting fra området, og kunnskapsgrunnlaget for bærekraft og miljø er betydelig styrket.

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: Areal på norsk kontinentalsokkel er åpnet for petroleumsvirksomhet i tre større omganger, i 1965, 1989 og 1994. I tillegg er mindre områder åpnet i flere runder etter 1979.
Petroleumsregelverket stiller krav til åpningsprosesser, herunder utarbeidelse av en konsekvensutredning. Åpningsprosesser etablerer et beslutningsunderlag som gjør Stortinget i stand til å beslutte åpning av områder for petroleumsvirksomhet. Når Stortinget har besluttet å åpne et område for petroleumsvirksomhet kan det tildeles utvinningstillatelser.
Jeg finner det ikke problematisk å forholde meg til de rammene for åpning av områder, tildeling av utvinningstillatelser og petroleumsvirksomhet på norsk sokkel som Stortinget har besluttet.
Når det er sagt vil jeg påpeke at det finnes omfattende oppdatert kunnskap om virkninger av petroleumsvirksomhet i det nordøstlige Norskehavet, inkludert åpnede og uåpnede deler av Nordland VI. Herunder fra den nylig framlagte kunnskapsinnhentingen om virkninger av petroleumsvirksomhet i nettopp dette området. Denne kunnskapen vil tas hensyn til i de krav som stilles til konkret aktivitet i de aktuelle områdene.
Konkret aktivitet i den enkelte utvinningstillatelse er strengt regulert, herunder av det risikobaserte HMS-regelverket (helse, miljø og sikkerhet). HMS-forskriftene innebærer blant annet at sikkerhets- og beredskapstiltak skal stå i forhold til risikoen i hver enkelt virksomhet. Dette sikrer løsninger som er tilpasset virksomhetens særtrekk og lokasjon. Forskriftene krever blant annet at regionspesifikke forhold skal bli ivaretatt ved styring av risiko i havområdet. Dette innebærer eksempelvis at det i sårbare områder vil stilles strengere krav til virksomheten enn i andre mindre sårbare områder.