Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:694 (2012-2013)
Innlevert: 21.01.2013
Sendt: 22.01.2013
Besvart: 30.01.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Angrepet i Algerie viser hvor sårbare gass- og oljeinstallasjoner kan være. Norge, som en rimelig stor eksportør, vil således kunne bli utsatt for angrep mot vår offshore- og landbaserte aktivitet. Jeg er kjent med at det finnes planer for å sikre disse installasjonene og at både politi og forsvar øver på ulike scenarioer for å sikre disse jevnlig.
Spørsmålet mitt er hvor store sikkerhetssoner som kreves rundt installasjonene i dag, og om statsråden ser noe behov for å revurdere dette?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Arbeidet med å sikre petroleumsinstallasjonene omfatter flere departementers ansvarsområde. Som justis- og beredskapsminister har jeg et særlig ansvar for det politimessige sikkerhetsarbeidet i tilknytning til petroleumsinstallasjonene. Det er arbeidsministeren, gjennom HMS-regelverket, som har forvaltningsansvaret for regulering av sikkerhetssoner.
Det er ikke krav om opprettelse av sikkerhetssoner ved petroleumsanlegg på land. Slike landbaserte anlegg er inngjerdet, og det er den enkelte anleggseier som har ansvaret for beredskap og sikring av landanleggene.
Når det gjelder petroleumsinstallasjonene på den norske kontinentalsokkelen, så er disse plassert utenfor territorialgrensen, på det åpne hav. For disse gjelder FNs havrettskonvensjon artikkel 60, jf. artikkel 80 nr. 5 som fastslår at det kan etableres sikkerhetssoner rundt petroleumsinstallasjoner som ikke «skal overstige 500 meter». Med den begrensing denne folkerettslige regelen setter, er operatørene på norsk sokkel pålagt å etablere sikkerhetssoner, og disse er i praksis på 500 meter. Dette følger av petroleumsloven § 9-4 og rammeforskriftens § 52. Forskriftens § 54 åpner også opp for at særskilte sikkerhetssoner kan opprettes i fare- og ulykkessituasjoner. Myndigheten til å opprette slik særskilte sikkerhetssoner er delegert til Petroleumstilsynet.
Jeg kan videre opplyse at Justis- og beredskapsdepartementet sammen med Arbeidsdepartementet, Forsvarsdepartementet, Olje- og energidepartementet og Utenriksdepartementet nå gjennomgår regelverket for sikkerhetssoner for petroleumsinstallasjonen offshore. Gruppen vurderer blant annet spørsmålet om særskilt utvidelse av sikkerhetssoner i fare- og trusselsituasjoner.