Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:711 (2012-2013)
Innlevert: 24.01.2013
Sendt: 24.01.2013
Besvart: 01.02.2013 av miljøvernminister Bård Vegar Solhjell

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): 14. april vil markere fireårsdagen for at Miljøverndepartementet fikk saken om trasevalg for E6 gjennom Åkersvika til avgjørelse. I to valgkamper og ved flere andre anledninger har sentrale regjeringspolitikere lovet en avgjørelse slik at framdrift og planlegging ikke hindres eller forsinkes av beslutningsvegring i departementet.
Vil statsråden ta den beslutningen alle venter på, og som alle har lovet om å følge eksisterende trase for ny firefeltsveg i Åkersvika, eller vil han feire 4-årsdagen?

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Miljøverndepartementet har sammen med andre berørte departementer arbeidet kontinuerlig med å finne en god løsning i denne saken. Samtidig vil jeg peke på at saken er svært spesiell og langt mer komplisert enn flesteparten av de innsigelsessakene vi får til behandling. Dette skyldes ikke minst at utvidelsen av veien langs eksisterende trase innebærer inngrep i et naturreservat. De juridiske rammebetingelsene for å kunne godkjenne et slikt inngrep er forelagt Lovavdelingen i Justisdepartementet. Naturreservatet inneholder Norges første Ramsarområde. Det er strenge internasjonale overenskomster for hvordan slike Ramsarområder skal behandles.
Det foreligger svar fra Lovavdelingen i Justisdepartementet i forhold til forutsetningene for å kunne vedta alternativ A (utvide eksisterende E6 til 4-felt) innenfor rammen av naturmangfoldlovens bestemmelser for inngrep i verneområder. Lovavdelingen peker på flere forhold som må være avklart for å kunne ta endelig stilling til om alternativ A kan velges innenfor rammen av naturmangfoldlovens bestemmelser.
Med dette utgangspunktet arbeider vi nå med hvilke krav som må stilles til utvidelsen av E6, for at vi ikke skal bryte Ramsarkonvensjonen og naturmangfoldslovens bestemmelser.
Jeg kan ikke angi når min avgjørelse vil foreligge. Vi samarbeider tett med andre berørte departementer. Dette for å sikre en avgjørelse basert på gjennomførbare forutsetninger, slik at ikke videre framdrift og planlegging hindres.