Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:738 (2012-2013)
Innlevert: 31.01.2013
Sendt: 31.01.2013
Besvart: 07.02.2013 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Det er av stor betydning for den enkelte pasient og god samfunnsøkonomi å sikre at pasienter med rusvansker får best mulig kvalitet i behandlingen.
Det har vært bred enighet om behovet for plasser for mennesker med dobbeltdiagnoser. Til tross for dette avvikles slike plasser flere steder i landet. Vi har flere eksempler fra Helse Sør Øst. Nå står Valen for tur. Behandlingsplasser og kompetansemiljø avvikles ved Valen.
Hvordan, hvor, når og i hvilket omfang skal dette tilbudet erstattes?

Begrunnelse

I desember 2012 vedtok styret i Helse- Fonna at 36,3 årsverk skulle flyttes fra Valen sykehus. Bakgrunnen er at styret har vedtatt en overordnet plan for psykiatri i Helse Fonna. Resultatet er omstruktureringer, og fører bl.a. til et sparekrav på 32 millioner i Klinikk for psykisk helsevern. Post A, som behandler pasienter med dobbeltdiagnose innen rus og psykiatri, blir avviklet ved Valen. Også Folgefonn DPS vil bli redusert. Ansatte mener at tilbudet til pasienter med dobbeltdiagnose psykiatri og rus vil bli svekket. Dette er en sårbar pasientgruppe som i dag får et svært godt tilbud ved Valen sykehus. Det er bred enighet i det politiske miljøet sentralt at nettopp plasser for mennesker med dobbeltdiagnoser er viktig.
Et godt fagmiljø er tenkt avviklet, de ansatte er bekymret for pasienter som har behov for forutsigbare behandlingsvilkår med høy kvalitet, slike behandlingssteder tar tid å bygge opp.
Post A er den tredje posten ved Valen sykehus som har blitt lagt ned etter t sykehuset ble en del av Helse Fonna. Ansatte frykter nå for at nedleggelsen av post A er et ytterligere skritt på veien for å nedlegge Valen sykehus.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Departementet arbeider for å legge til rette for en bedre psykisk helsetjeneste. Målet er at mennesker skal kunne leve et mest mulig vanlig liv, uavhengig av om man har en psykisk lidelse. Det har derfor vært satset mye på å utvikle bedre tilgjengelighet og bedre oppfølging gjennom gode kommunale tjenester og gjennom nye arbeidsformer i spesialisthelsetjenesten. Siden 2005 er det bl.a. opprettet om lag 150 ambulante team innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling for ruslidelser, i tillegg til en kraftig økning i poliklinisk behandling.
I spesialisthelsetjenesten bruker vi om lag fire femtedeler av ressursene til å drive sengeavdelinger. Ved å legge om til nye arbeidsformer (ambulante tjenester, poliklinikk, samarbeidstiltak med kommunene) vil vi kunne hjelpe langt flere personer innenfor rammen av de tilgjengelige ressursene. Ved å hjelpe folk der de bor vil vi også kunne hjelpe folk med å komme raskere tilbake til arbeidslivet eller til sitt vanlige liv.
I tråd med signalene i de årlige statsbudsjettene har regionene derfor et tydelig oppdrag om å sørge for at alle distriktspsykiatriske sentre (DPS) både etablerer og videreutvikler slike nye arbeidsformer og iverksetter akuttberedskap på døgnbasis, om nødvendig i samarbeid med andre enheter. Samtidig skal sykehusene yte gode tjenester på de områdene som bare kan ivaretas på sykehus fordi oppgaven krever særlig kompetanse, som for eksempel sikkerhetspsykiatri, lukkede akuttavdelinger og enkelte andre avgrensede spesialfunksjoner. Omstillingsprosessen innebærer at oppgaver og ressurser overføres fra sykehus til DPS. Utviklingen i Norge er helt i tråd med internasjonale anbefalinger, bl.a. fra verdens helseorganisasjon WHO.
Jeg er opptatt av at beslutninger om ulike helsetilbud tas nærmest de det gjelder. Jeg mener at Helse vest og Helse Fonna har bedre forutsetninger enn departementet i hovedstaden til å utforme tilbudene i det aktuelle området. Både styret i Helse Vest og Helse Fonna er bredt sammensatt og lokalt forankret. Helse Vest RHF har informert meg om at det har foregått en bred planprosess i Helse Fonna HF hvor tillitsvalgte, vernetjeneste, fagfolk, kommuner og brukere har deltatt. Helse Vest har videre opplyst at det har vært en særlig utfordring å etablere robuste fagmiljøer for psykosepasienter og for pasienter med samtidig psykisk lidelse og rusmiddelavhengighet, og at dette er noe av bakgrunnen for de valg som nå gjøres. Videre at det er mål med omstillingen å styrke DPSene i tråd med oppdragsdokumentet.
Jeg har ved flere anledninger lyttet til bekymringer som gjør seg gjeldende ved slike omstillinger, som av og til også må innebære at avdelinger eller institusjoner legges ned. Det er imidlertid viktig å huske på at målet alltid må være å gi bedre og mer effektiv hjelp til de som trenger det. Helse Vest RHF har forsikret meg om at endringene i Helse Fonna HF er i tråd med helsepolitiske føringer. Jeg er også
informert om at ingen fast ansatte vil miste jobben som følge av endringene, og at drøftinger med de tillitsvalgte er gjennomført.